Zgodnie z  Zarządzeniem nr 214/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 12.01.2010 r. w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników PWSZ  w Raciborzu  Biblioteka rejestruje dorobek naukowy pracowników PWSZ w Raciborzu.

Bibliografia Dorobku Naukowego Pracowników jest bazą bibliograficzną rejestrującą  od 2002 r. dorobek piśmienniczy i artystyczny pracowników  zatrudnionych  na etatach dydaktycznych i naukowych w PWSZ w Raciborzu.

Bibliografia zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, których  autorami lub współautorami są pracownicy PWSZ. Dokumentowaniu w bazie podlegają wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach, rozdziały w pracach zbiorowych, opublikowane referaty wygłaszane na konferencjach, prace redakcyjne, wstępy, recenzje, polemiki, wywiady, prace tłumaczone i hasła w encyklopediach, słownikach, leksykonach, jak również prace z zakresu działalności artystycznej np. fotografie, plakaty, rzeźby, grafiki itp., których autorami są pracownicy PWSZ.

Baza bibliograficzna nie uwzględnia publikacji zamieszczanych w prasie codziennej, w popularnych tygodnikach oraz artykułów z czasopisma uczelnianego „Forum PWSZ w Raciborzu” (dawna „Eunomia”).

Rejestracja danych w bazie odbywa się na podstawie przekazanych przez autora publikacji lub pracy z zakresu działalności artystycznej wraz z informacją o afiliacji. Afiliacji dokonuje autor poprzez umieszczenie w publikacji, przy swoim imieniu i nazwisku, nazwy Uczelni jako oznaczenia miejsca realizacji badań naukowych.

Opisy bibliograficzne publikacji sporządzane są na podstawie:
– oryginału pracy (po opracowaniu materiały zostają zwrócone autorowi)
– kserokopii
– wersji elektronicznej (wskazanie adresu internetowego publikacji)

Tytuły prac podawane są w języku oryginału z wyjątkiem prac pisanych cyrylicą (są one transliterowane).

Katalog online Bibliografii Dorobku Naukowego pracowników PWSZ   umożliwia tworzenie strategii wyszukiwawczych za pomocą wielu kryteriów. Możliwe jest wyszukiwanie wg następujących kryteriów: imię i nazwisko autora lub redaktora, tytuł pracy, cytata wydawnicza. Dzięki identyfikatorowi URL część opisów bibliograficznych posiada link do pełnych tekstów  i streszczeń.

Baza pozwala na automatyczne wygenerowanie i wydruk wykazów publikacji oraz analiz statystycznych w tabelach.

W oparciu o wzór Oświadczenia (link) pracownicy potwierdzają zgodność ze stanem faktycznym publikacji dostarczonej do Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ w Raciborzu.

Bibliografia opracowywana jest w OIN i jest aktualizowana na bieżąco. Biblioteka zwraca się do wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych z prośbą o systematyczne zgłaszanie swoich publikacji naukowych do OIN.

Użytkownicy Bazy proszeni są  o zgłaszanie uwag i ewentualnych uzupełnień opisów bibliograficznych w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ, Tel. 32 415 50 20 wew. 152

Oświadczenie zgodności dorobku naukowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 214/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 12.01.2010r. w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników PWSZ w Raciborzu