Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Półrocznik wydawany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych w formacie PDF.

PWSZ w Raciborzu

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Studia Filologiczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo Studia Filologiczne ukazuje się od 2007 roku i stanowi rzetelną informację oraz pomoc dla wszystkich filologów. Tomy poświęcone są zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym, glottodydaktycznym oraz kulturowym, które adresowane są do badaczy polskich i zagranicznych. Artykuły w czasopiśmie są publikowane w języku polskim, angielskim, czeskim i niemieckim.

PWSZ w Raciborzu

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej. 

Pielęgniarstwo Polskie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Pielęgniarstwo Polskie” jest kwartalnikiem. Zamieszcza recenzowane prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz recenzje książek, sprawozdania ze zjazdów naukowych. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego (od 2010) w formacie PDF.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik publikujący artykuły oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz studenckie z dziedziny pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Czasopismo jest adresowane do pielęgniarek, położnych oraz innych pracowników ochrony zdrowia.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego (od 2012) w formacie PDF.

Wydawnictwo Continuo

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego oraz artykuły poglądowe. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego (od 2011) w formacie PDF.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Problemy Pielęgniarstwa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Ukazujące się od 1993 roku „Problemy Pielęgniarstwa” to czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2007) w formacie PDF.

Via Medica

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Pielęgniarstwo Specjalistyczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik publikujący artykuły z pielęgniarstwa specjalistycznego. Poszczególne numery poświęcone są różnym zagadnieniom i działom medycyny. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2013) w formacie PDF.

Wydawnictwo Dux

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne to kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzy. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF. Konieczność założenia darmowego konta w celu korzystania z tekstów w czasopismach.

Termedia

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarki.info

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Bezpłatny miesięcznik branżowy informujący o najnowszych wydarzeniach i problematyce zawodu. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego w formacie PDF.

WortalMED

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2011) i numeru bieżącego w formacie PDF. 

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2009) i numeru bieżącego w formacie PDF. 

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Pielęgniarstwo XXI wieku

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Czasopismo Pielęgniarstwo XXI wieku (Nursing in the 21st Century) wydawane jest regularnie od 2002 roku. Pielęgniarstwo XXI wieku jest kwartalnikiem, którego problematyka mieści się w obszarze pielęgniarstwa, położnictwa i innych dziedzin zaliczanych do nauk o zdrowiu. W celu umiędzynarodowienia czasopisma redakcja zdecydowała o publikowaniu prac dwujęzycznych – w j. polskim i j. angielskim. W okresie 15 lat istnienia pisma wydanych zostało 57 numerów.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

„Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest kwartalnikiem o 50 letniej tradycji wydawanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Stanowi on kontynuację wydawanej od 1966 „Medycyny Wiejskiej”, a w latach 1994-2010 „Medycyny Ogólnej”.

Czasopismo MONZ nie jest monotematyczne. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym od biomedycznych aspektów zdrowia i choroby po technologie medyczne. Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne:
Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby,Zdrowie publiczne,Profilaktyka chorób i promocja zdrowia, Epidemiologia, Zdrowie środowiskowe, Psychologia i socjologia zdrowia, Żywność i żywienie, Filozofia i bioetyka, Technologie medyczne i telemedycyna.

Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2007) w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Postępy Nauk Medycznych

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Postępy Nauk Medycznych to interdyscyplinarny kwartalnik adresowany do lekarzy różnych specjalności. Czasopismo ma bogatą tradycję, istnieje bowiem na rynku od 1989 roku.

Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2011) w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej (Long-Term Care Nursing) to kwartalnik międzynarodowy wydawany od 2016 r. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie elektroniczne. Wszystkie numery ukazywać się będą również w pełnotekstowej wersji papierowej.

„Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” to propozycja czasopisma naukowego zawierającego recenzowane artykuły oryginalne (badawcze i eksperymentalne kliniczne), teksty poglądowe oraz opisy przypadków dotyczące przewlekłych problemów zdrowotnych u osób w różnym wieku, będących podmiotem zainteresowań specjalistów w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Czasopismo skierowane jest do środowiska pielęgniarskiego oraz innych profesjonalistów systemu opieki zdrowotnej, kosmetologii, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, zajmujących się, w zakresie naukowym, teoretycznym i praktycznym człowiekiem przewlekle chorym w aspektach: biologicznym, psychologicznym, społecznym, organizacyjnym, dydaktycznym oraz ekonomicznym.

Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2016) w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Gerontologia Polska

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Gerontologia Polska jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, w którym są publikowane recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z zakresu biologii starzenia się, gerontologii klinicznej i społecznej, a także problemów interdyscyplinarnych, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. 

Archiwalne numery dostępne ze strony internetowej: http://gerontologia.org.pl/czasopismo-gerontologia-polska

Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 1998) w formacie PDF.

Dostępne roczniki 2005 – 2011 w Czytelni Ogólnej.

Geriatria

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Kwartalnik Geriatria publikuje prace dotyczące zagadnień geriatrii, a także szeroko rozumianego pogranicza,
związanego również z innymi dyscyplinami naukowymi, w których uwzględniono aspekty diagnostyki, terapii oraz
profilaktyki chorób wieku podeszłego.

Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2007) w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Medycyna Sportowa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik poświęcony medycynie sportowej.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 1999) w formacie PDF.

MEDSPORTPRESS

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2013 roku).

Akademicki Przegląd Sportowy

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik opisujący bierzące wydarzenia sportowe.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2006) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Zarząd Główny AZS

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

 

Journal of Combat Sports and Martial Arts

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Recenzowane czasopismo na temat szeroko pojętych sztuk walki. W czasopiśmie poruszane są zagadnienia obejmujące zarówno elementy praktyczne (specjalizacja i metodyka treningu, fizjologia i biochemia wysiłku, medycyna sportowa, psychologia sportu, żywienie i wspomaganie w sporcie, doping) jak i teoretyczne (teoria sportu, historia sportów walki, zagadnienia humanistyczne i prospołeczne przesłanie ujmujące humanistyczne wartości sportów walki, przeciwdziałanie i walka z patologiami społecznymi). Czasopismo wyłącznie w języku angielskim.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego (od 2010) w formacie PDF.

MEDSPORTPRESS

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Antropomotoryka

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik poruszający kwestie antropomotoryki, publikający najnowsze dane naukowe. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2007 – 2012) w formacie PDF.

Wydawnictwo AWF w Krakowie

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Medicina Sportiva

 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik poświęcony medycynie sportowej.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 1997 – 2015) w formacie PDF.

WYDAWCA MEDICINA SPORTIVA

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Medicina Sportiva Practica

 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik poświęcony medycynie sportowej.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 1999) w formacie PDF.

WYDAWCA MEDICINA SPORTIVA

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Folia Turistica

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Publikowane w FT artykuły naukowe wpisują się w pola badawcze nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, w tym między innymi antropologii kulturowej, filozofii, psychologii i socjologii, historii, geografii, a także prawa i ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz marketingu. FT pozostaje też otwarta na prace interdyscyplinarne, których tezy – związane z turystyką – odnoszą się do zagadnień znajdujących się u styku wskazanych wyżej dziedzin i dyscyplin nauki. W FT publikowane są przede wszystkim prace referujące rezultaty badań empirycznych, jednak na łamach czasopisma prezentowane są także szczególnie wartościowe, oryginalne prace przeglądowe. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2006) w formacie PDF.

Wydawnictwo AWF w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Rynek Turystyczny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Rynek turystyczny – pismo biznesu turystycznego jest branżowym miesięcznikiem (najstarszym w Polsce, ukazującym się już od 1992 roku), w którym znajdziecie Państwo wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy turystycznej. Publikujemy materiały o charakterze poradnikowym,informacyjnym, analitycznym. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów branży, ocenie jej kondycji, tworzeniu bieżącej strategii marketingowej, czy też w budowaniu scenariuszy na przyszłość. Staramy się osiągać to dzięki umieszczeniu w piśmie tekstów przygotowanych przez najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2017) dostępne po pobraniu kodu dostępu (w Czytelni Czasopism Biblioteki PWSZ.

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne  ProMedia Sp. z o.o. 

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Poznaj Świat

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik podróżniczy, turystyka, geografia, ciekawe miejsca i reportaż z całego świata. Pełne teksty wybranych artykułów i numerów archiwalnych (od 2011) w formacie on-line.

PROBIER z Gdańska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Turystyka Kulturowa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

W reakcji na zauważalny od lat i coraz bardziej dolegliwy brak w polskiej literaturze naukowej i fachowej czasopisma poświęconego turystyce kulturowej, kilkoro poznańskich naukowców podjęło decyzję o stworzeniu internetowej – czyli powszechnie dostępnej – wersji takiego periodyku. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2008) w formacie PDF.

Redakcja czasopisma

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Góry, Literatura, Kultura

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Ukazujący się od roku 1996 periodyk Góry, Literatura, Kultura jest pismem o profilu humanistycznym, prezentującym efekty poczynań badawczych, dotyczących kulturowej funkcji gór oraz sposobów realizowania tematyki górskiej, zarówno w polskiej, jak i w światowej literaturze i sztuce. Ma on na celu wsparcie rozwijających się w ostatnich latach intensywnie zintegrowanych badań nad różnymi aspektami kulturowego istnienia gór. Jest poniekąd również odpowiedzią na  zarysowującą się coraz wyraźniej potrzebę humanizacji szeroko pojętej myśli i problematyki ekologicznej, co obliguje autorów publikujących na łamach pisma do wykraczania w postępowaniu badawczym poza sztywne ramy szczegółowych dyscyplin naukowych i dążenia do prowadzenia dyskursu z perspektywy interdyscyplinarnej. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Edukacja Elementarna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” podejmuje dyskurs nad problemami edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja elementarna jest pierwszym i najważniejszym ogniwem oraz etapem w strukturze współczesnego systemu szkolnego. Jej priorytetowe znaczenie wynika z tego, że stanowi szczebel fundamentalny i propedeutyczny, zapewniający ciągłość procesów dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole podstawowej oraz przygotowujący do dalszych etapów edukacyjnych. Każdy numer kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” proponuje inne zagadnienie. Czasopismo publikuje artykuły naukowe – przeglądowe (teoretyczne) oraz raporty z badań, a także recenzje nowości wydawniczych oraz sprawozdania z konferencji naukowych. Ponadto w dziale „Nauczanie dzieci języków obcych” zamieszczamy propozycje zajęć oraz informacje związane z tym zagadnieniem. Dział ten zostanie podzielony na część teoretyczną (artykuły naukowe-recenzowane) oraz praktyczną. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2006) w formacie PDF.

Akademia Ignatianum w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Pedagogika Społeczna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.: środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych, wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia, formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych, wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania). Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2014) w formacie PDF.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Kultura i Edukacja

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik jest naukowym periodykiem o prawie dwudziestoletniej tradycji wydawniczej. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2004) w formacie PDF.

Redakcja „Kultura i Edukacja”

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Dziecko Krzywdzone

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Numery kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”. Spisy treści poszczególnych numerów kwartalnika, abstrakty i pełne teksty artykułów (od 2002) dostępne w wersji PDF.

Fundacja Dzieci Niczyje

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Chowanna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo pedagogiczne „Chowanna” zostało powołane do życia w roku 1929 (czyli w rok po powołaniu Instytutu Pedagogicznego) przez założycieli i pracowników Instytutu Pedagogicznego w Katowicach jako biuletyn naukowy tego zakładu kształcenia nauczycieli. Pismo, zgodnie z tytułem zaczerpniętym z dzieła B.F. Trentowskiego „Chowanna”, czyli system pedagogiki narodowej – miało charakter interdyscyplinarny, uwzględniało problematykę filozoficzną, psychologiczną, społeczną i historyczną, pedagogiczną i kulturową. W przejęciu tytułu można się dopatrywać chęci rozwijania i kontynuowania pedagogiki narodowej i wychowania państwowego na kartach periodyku. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2003) w formacie PDF.

Wydawnictwo Instytut Pedagogicznego w Katowicach

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Artykuły w czasopismie dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy. Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 1993) w formacie PDF.

Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2013 roku).

Wychowanie w Rodzinie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo jest poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych w formacie PDF.

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Polska Myśl Pedagogiczna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo publikuje prace wydobywające i pokazujące bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych oraz ich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego. Podejmuje pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponując jej oryginalność oraz konfrontując ją ze światowym dorobkiem; ; rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym.  Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych zarówno przeszłością, jak i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych od 2015 r.  w formacie PDF.

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej UJ

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Psychologia Rozwojowa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych od 2010  w formacie PDF.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik  „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” stawia sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentuje rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych od 2016  w formacie PDF.

Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Zeszyty Pracy Socjalnej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Zeszyty Pracy Socjalnej to czasopismo recenzowane, wydawane od 1994 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest jednym z najstarszych polskich czasopism poświęconych pracy socjalnej, w którym podejmowane są najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych od 2013  w formacie PDF.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Hospicjum to też Życie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Począwszy od 2006 roku istnieje periodyk „Hospicjum to też Życie”, obecnie w postaci kwartalnika, dla wszystkich osób związanych z opieką paliatywną oraz hospicyjnymi ideami. Redakcja proponuje kilka stałych działów, w których autorzy przybliżają aktualności z życia hospicyjnego i dotyczące wolontariatu, przeprowadzają wywiady z ciekawymi ludźmi, piszą o psychologii w kontekście radzenia sobie z trudnościami. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych od 2012  w formacie PDF.

Fundacja Hospicyjna

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal (CPPJ)

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE jest periodykiem naukowym wydawanym przez STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGIA I ARCHITEKTURA we współpracy merytorycznej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal (CPPJ) publikuje oryginalne artykuły naukowe wybitych psychologów, których wpływ na rozwój psychologii jako dziedziny naukowej i praktycznej ma istotne znaczenie. Pismo drukuje analizy naukowe ze wszystkich dyscyplin psychologicznych, prezentujących różne punkty widzenia i perspektywy badawcze. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych od 1977 – 2019  w formacie PDF.

Stowarzyszenie Psychologia i Architektura

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Praca Socjalna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Publikowanie wychodzącej od ponad trzydziestu lat „Pracy Socjalnej” Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przejmuje z gotowością kontynuowania misji podjętej w jej pierwszym numerze: Chcemy, by „Praca Socjalna” była pismem wyrażającym kierunki rozwoju pomocy społecznej i podejmującym próby usytuowania w niej pracownika socjalnego. Zakładamy, że kwartalnik będzie nie tylko pismem dla pracowników socjalnych, ale i pismem pracowników socjalnych, podejmujących dialog na temat ich roli, zadań, powinności, tych na dziś i tych na jutro. Autorki i Autorzy z wciąż poszerzającej się społeczności badaczy i refleksyjnych praktyków, rozwijali wątki definiowania tożsamości zawodowej, zobowiązań etycznych, zagrożeń stresem i wypaleniem zawodowym, historii, doświadczeń zagranicznych pracy socjalnej, analizowali zjawisko przemocy w rodzinie, dopiero w końcu lat dziewięćdziesiątych ustawowo uznane za problem do rozwiązywania w domenie publicznej pomocy społecznej. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dostępne rocznik czasopisma (od 2004 do 2014) w Czytelni Ogólnej.

Nauka 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Nauka jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2004) w formacie PDF.

Polska Akademia Nauk

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2009 roku).

Forum Akademickie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik poruszający zagadnienia polskiej nauki, prac badawczych, sytuacji uczelni wyższych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 1998)i numeru bieżącego w formacie HTML.

Akademicka Oficyna Wydawnicza

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

 Sprawy Nauki

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik poruszający zagadnienia polskiej nauki, prac badawczych, sytuacji uczelni wyższych. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.

Akademicka Oficyna Wydawawnicza

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2009 roku).

E-mentor

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„E-mentor” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2003) w formacie PDF.

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Resocjalizacja Polska

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Resocjalizacja Polska – półrocznik wydawany pod patronatem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Intencją obecności czasopisma na arenie naukowej jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej, w rozmaitych ośrodkach życia naukowego i akademickiego. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2010) w formacie PDF.

Fundacja Pedagogium

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2016 roku).

Forum Penitencjarne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik na temat służby więziennej, więziennictwa, resocjalizacji, prawa karnego itp. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2010) w formacie PDF.

Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwo Sprawiedliwości

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Rocznik poruszający kwestie zagadnień społecznych, prawa i resocjalizacji. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.
 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Półrocznik poruszający zagadnienia społeczne i resocjalizacyjne. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.
 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.
Pedagogika społeczna
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.: środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych, wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia, formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych, wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania). Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2012) w formacie PDF.
 
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.
Probacja
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Kwartalnik „Probacja” jest pismem traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Dotychczasowe publikacje prezentowały istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji, w tym środowisk naukowych oraz praktyków – sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy służby więziennej oraz osób zajmujących się resocjalizacją i terapią uzależnionych. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Języki obce w szkole

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Dydaktyka nauczania języków obcych, scenariusze zajęć, teorie uczenia się i nauczania języków, rolę nauki języków obcych na wszystkich poziomach kształcenia. Od 2011 miesięcznik dostępny wyłącznie on-line

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2011 roku).

Neofilolog

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Głównym celem czasopisma „Neofilolog” jest popularyzowanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych w ujęciu teoretyczno-praktycznym w dziedzinie dydaktyki językowej z uwypukleniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych. Tematyka publikowanych artykułów powinna zatem odnosić się do aktualnych tendencji w dziedzinie uczenia się i nauczania języków obcych. Pełne teksty artykułów w formacie PDF (od 2011 r.)

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” to półrocznik, który jest ‒ zgodnie z tradycją ‒ płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej myśli naukowej w zakresie najważniejszych aspektów lingwistyki diachronicznej i synchronicznej. Harmonijnie łączy różne punkty widzenia, odmienne metodologie i nowoczesne perspektywy badawcze. Na stronie dostęp do artykułów (od 2014 r.) w formacie PDF.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Anglica Wratislaviensia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo jest w chwili obecnej rocznikiem i ukazuje się od 1972 roku. Jego podstawowym celem jest prezentowanie rezultatów badań naukowych, wyłącznie w języku angielskim, z zakresu literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, językoznawstwa angielskiego i porównawczego, translatoryki oraz przyswajania języka angielskiego jako obcego. Interdyscyplinarny charakter pisma umożliwia specjalistom z różnych dziedzin wymianę doświadczeń naukowych. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Germanica Wratislaviensia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Wydawane od 1957 roku „Germanica Wratislaviensia” są najstarszym polskim czasopismem germanistycznym. Na jego łamach są publikowane rozprawy naukowe, które odzwierciedlają aktualny stan badań nie tylko germanistyki wrocławskiej, ale również i przede wszystkim międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem germanistyk wschodnioeuropejskich. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Język a kultura
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Seria Język a Kultura istnieje od 1988 r. Do tej pory ukazały się już 22 tomy zawierające rezultaty badań nad związkami języka i kultury, prezentowane  podczas karpackich spotkań. Autorami publikującymi w kolejnych tomach serii Język a Kultura są przede wszystkim językoznawcy polscy i zagraniczni, zajmujący się analizą zjawisk z zakresu lingwistyki kulturowej w odniesieniu do języka polskiego oraz innych języków i kultur. W naukowej dyskusji prowadzonej z wielu punktów widzenia uczestniczą także przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. badacze kultury, socjologowie i medioznawcy. Na stronie wybrane artykuły w formacie PDF.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Anglica

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Półrocznik poruszający zagadnienia językoznawstwa. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2013) w formacie PDF.

Uniwersytet Warszawski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Kwartalnik Neofilologiczny
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Półrocznik poruszający zagadnienia językoznawstwa. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2011) w formacie PDF. Od 2016 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.
 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 

 

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2016 roku).
Kształcenie Językowe
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 „Kształcenie Językowe” ma profil językoznawczo-dydaktyczny. Publikowane są prace poświęcone różnym aspektom języka i dydaktyki języka: posługiwanie się językiem, mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, ortografia, gatunki językowe, literackie i nieliterackie, i występujące w nich zjawiska foniczne, leksykalne, składniowe, nowe kierunki i metody w językoznawstwie, styl, zróżnicowanie stylistyczne, stylizacje, stylistyka, retoryka, pragmatyka mowy, etyka mówienia, słowo w tekstach kultury, analizy i interpretacje utworów literackich pod kątem języka i stylu, słowniki języka polskiego. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.
 
Uniwersytet Wrocławski
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.
Studia Linguistica
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
„Studia Lingwistyka” ukazują się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Profil czasopisma obejmuje problematykę z szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Czasopismo jest środkiem nie tylko krajowej dyskusji, ale również transferu zagranicznej myśli językoznawczej. Jako czasopismo otwarte dla badaczy z całej Polski, Europy i ze świata umożliwia Autorom publikowanie tekstów w różnych językach. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.
 
Uniwersytet Wrocławski
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.
Oblicza Komunikacji
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Oblicza Komunikacji to czasopismo poświęcone studiom nad dyskursem (discourse studies). Głównym obszarem naszego zainteresowania są badania współczesnej komunikacji w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym. Oblicza Komunikacji są transdyscyplinarne. To szeroko otwarte forum wymiany myśli dla komunikologów o różnych orientacjach metodologicznych (lingwistów, socjologów, psychologów, pedagogów, historyków, medioznawców i in.) Czasopismo jest otwarte na poszukiwanie wspólnego języka i zintegrowanych narzędzi badawczych. Pismo poświęcone interdyscyplinarnym badaniom nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Jego najważniejszym celem jest wypracowanie w Polsce zintegrowanych narzędzi pozwalających opisywać wszelkie przejawy i aspekty dyskursu. W polu widzenia autorów znajdują się takie kwestie, jak: metodologia badań nad komunikowaniem, ideologizacja języka i innych kodów semiotycznych, mediatyzacja kultury i rzeczywistości społecznej, perswazyzjne i manipulacyjne aspekty języka, tekstu i dyskursu. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.
 
Uniwersytet Wrocławski
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.
Język w Komunikacji
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
JĘZYK W KOMUNKACJI to specjalistyczne, recenzowane i punktowane czasopismo naukowe podejmujące zagadnienia dotyczące roli języka w komunikowaniu. Prezentowane w periodyku analizy i wyniki badań odnoszą się do aspektu poznawczego, strukturalnego i stylowojęzykowego wydarzeń komunikacyjnych zaistniałych w przestrzeni publicznej. W czasopiśmie jest również poruszana problematyka z zakresu komunikacji niewerbalnej.
 

                                                                                                                                                                             Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                             Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Przekładaniec
A Journal of Translation Studies
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo.
Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2006) w formacie PDF.
 
Uniwersytet Jagielloński                                                                                                                                                                                                                                           
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.
Zeszyty Glottodydaktyczne
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.
Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2015 r.) w formacie PDF.
 
Jagiellońskie Centrum Językowe                                                                                                                                                                                                                                 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.
Językoznawstwo
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
Czasopismo „Językoznawstwo” obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględnia też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych.
Obok rozważań teoretycznych prezentuje analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych.
Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2007 r.) w formacie PDF.
 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi                                                                                                                                                                                                                                
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Prace Literackie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Prace Literackie” są recenzowanym czasopismem naukowym – znanym nie tylko w Polsce – wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od grudnia 1956 r. Założone zostały przez prof. Tadeusza Mikulskiego, następnie były redagowane przez prof. Bogdana Zakrzewskiego, później prof. Lesława Tatarowskiego i od 1999 r. przez prof. Mariana Ursela. „Prace Literackie” są czasopismem o profilu literaturoznawczym uwzględniającym szerokie konteksty interpretacyjne literatury polskiej, zarówno te intertekstualne i teoretyczne, jak i wpisujące się w proces historycznoliteracki. Na łamach pisma publikowali i publikują swe rozprawy badacze starszego pokolenia o znanych nazwiskach, jak i młodsi, a także debiutujący naukowo poloniści, doktoranci. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Literatura i Kultura Popularna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Seria „Literatura i Kultura Popularna” powstała w 1991 roku jako efekt współpracy zajmujących się literaturą i kulturą popularną badaczy z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Jest pierwszym i najstarszym pismem w Polsce, które zajmuje się naukowo niedocenianą przez lata, a przecież wszechobecną, dynamicznie się rozwijającą, wieloaspektową i bardzo interesującą literaturą i kulturą popularną. Działalność czasopisma ma służyć przede wszystkim rozwijaniu ciągle jeszcze w Polsce mało zaawansowanych, szeroko pojętych badań nad międzynarodową literaturą i kulturą popularną, wymianie myśli naukowej pomiędzy badaczami, rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej otaczających nas „produktów kultury” współczesnego świata, ich korzeni, tradycji, ewolucji, perspektyw rozwoju, niesionych przez nie wartości i płynących z nich – ewentualnych – zagrożeń. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Wielogłos 
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych.
Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009 r.) w formacie PDF.
 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego                                                                                                                                                                                                                            
Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Homo Ludens

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Homo Ludens” (ISSN 2080-4555) to pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF od 2009.

Polskie Towarzystwo Badania Gier

Czasopisma niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Prace Kulturoznawcze

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Pierwszy numer „Prac Kulturoznawczych” ukazał się w roku 1987. Pomysłodawcą utworzenia tego wydawnictwa ciągłego i jego pierwszym redaktorem był profesor Stanisław Pietraszko. W ten sposób w obrębie „Acta Universitatis Wratislaviensis” wydzielona została osobna seria związana instytucjonalnie, merytorycznie i personalnie z Instytutem Kulturoznawstwa tego uniwersytetu. Za jej programowe zadanie uznane zostało przedstawianie dorobku wrocławskiego środowiska kulturoznawczego, jego kierunków badawczych i inicjatyw. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopisma niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Niemcoznawstwo

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Impulsem do powołania serii „Niemcoznawstwo” stały się przeobrażenia związane z upadkiem komunizmu w Europie i końcem zimnowojennego podziału świata na przełomie lat 80. i 90. XX w. Czasopismo miało wnieść swój wkład w kształtowania wzajemnych stosunków ze zjednoczonym sąsiadem – Republiką Federalną Niemiec, stąd zamiarem i ideą twórców serii było przybliżenie polskim czytelnikom problematyki niemieckiej, ujętej w różnorodne tematy i zagadnienia, proponowali oni inny, dotąd utrzymany raczej w konfrontacyjnym tonie, sposób spojrzenia na Niemcy i Niemców oraz na polsko-niemieckie sąsiedztwo. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Zarządzanie w Kulturze

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2005 r.) w formacie PDF.

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2015 r.) w formacie PDF.

Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny. Uniwersytet Gdański

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Konteksty Kultury

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2011 r.) w formacie PDF.

Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Czasopisma wydawane przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Wolny dostęp do wszystkich czasopism wydawanych przez wydawnictwo AGH: AGH DIGITAL COMMUNICATIONS – TECHNOLOGIES AND SERVICES, AGH DRILLING, OIL, GAS, AGH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERING, AGH MANAGERIAL ECONOMICS, AUTOMATICS/AUTOMATYKA, AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, COMPUTER SCIENCE, DECISION MAKING IN MANUFACTURING AND SERVICES, GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT, GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA, MECHANICS AND CONTROL, METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING, OPUSCULA MATHEMATICA, STUDIA HUMANISTYCZNE AGH. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych w formacie PDF.

Wydawnictwo AGH w Krakowie

Czasopisma niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Acta mechanica et automatica

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik z branży nauk ścisłych, obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak mechanika i automatyka. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) w formacie PDF. 

Wydawnictwo Politechniki Białostockiej

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2013 roku).

Journal of Automation, Mobile Robotics&Intelligent Systems

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik z branży nauk ścisłych, obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak mechanika, automatyka, robotyka i informatyka. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007 – 2011) w formacie PDF.

JAMRIS

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2014 roku).

 

Przegląd Mechaniczny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik naukowo-techniczny o ponad 70-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci. Na stronie pełne artykuły numerów (od 2001) w formacie PDF. Od 2016 r. dostęp elektroniczny (kod dostępu dostępny w Czytelni Czasopism Biblioteki PWSZ).

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Tematyka miesięcznika PAK obejmuje głównie problematykę związaną z metrologią, techniką cyfrową i analogową, automatyką, robotyką i informatyką. Publikowane są artykuły naukowe pisane przez specjalistów z branży miernictwa i elektroniki – reprezentujących różne uczelnie techniczne kraju i różne obszary pomiarów. Na stronie pełne artykuły z numerów archiwalnych (od 1990 – 2012) w formacie PDF.

Wydawnictwo PAK

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Power Electronics and Drives

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Power Electronics and Drives (wcześniej: Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i badania) ma na celu publikację artykułów naukowych (pełnych referatów), artykułów przeglądowych, tutoriali, przeglądów literatury ze wszystkich gałęzi zastosowań energoelektroniki, w tym napędów elektrycznych, systemów energii odnawialnej i systemów mechatronicznych. Na stronie pełne artykuły z numerów archiwalnych od 2015  w formacie PDF. Dostęp do artykułów archiwalnych (1969 – 2015) na stronie internetowej http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/wyd-stud.dhtml

Politechnika Wrocławska,
Katedra Maszyn Elektrycznych, Napędów i Pomiarów

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Automatyka Elektryka Zakłócenia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych on-line

Automatyka Elektryka Zakłócenia  ma na celu publikację artykułów naukowo-technicznych dla  naukowców elektryków, elektroników i automatyków oraz inżynierów pracujących w przemyśle. Na stronie pełne artykuły z numerów archiwalnych od 2010 on-line. 

Wydawnictwo Infotech

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

QUART

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik zawierający artykuły z szeroko pojętej historii i teorii sztuki, poprzez malarstwo, architekturę, zabytki i ilustrację książkową.  Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2006) w formacie PDF. 

Instutut Historii Sztuki we Wrocławiu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Aorta Mag

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Aorta to jeden z młodszych magazynów w polskim Internecie. Na początku w magazynie Aorta były publikowane tylko zdjęcia analogowe. Od 2013 roku zobaczycie tam także fotografie cyfrowe. Magazyn Aorta jest dostępny za darmo w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Pokochaj Fotografię

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Obecnie oprócz dobrych zdjęć znajdziecie w nim sporo tekstów: wywiady z autorami prezentowanych zdjęć, felietony, materiały dotyczące konkursów czy warsztatów. Tekstu jest zwykle nie za dużo, a rozmowy wiele wnoszą do prezentowanych obok fotografii. Można wiele się nauczyć, poznać twórczość fotografów mniej znanych, ale też tych dobrze rozpoznawalnych. Magazyn Pokochaj Fotografię jest dostępny za darmo w formacie PDF.

PokochajFotografie.pl

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Fotoindex

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Fotoindex to jeden z ciekawszych polskich magazynów internetowych o ambitnej fotografii. Ostatni numer jest poświęcony fotografii portugalskiej. Od 2008 roku wydano 9 numerów magazynu Fotoindex. Każdy jest dostępny do pobrania za darmo w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Rocznik Historii Sztuki 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo poświęcone sztuce, wydawane od 1956 roku przez Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Pełne teksty artykułów w formacie PDF od roku 1956.

Czasopismo dostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Camerapixo 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Camerapixo stawia na promocję ambitnych fotografów, modelek, kamerzystów, stylistów czy wizażystów. Główne miejsce zajmują w nim różnego rodzaju fotografie – od portretów, przez krajobrazy, po fotografie makro. Są też wywiady z fotografami. Magazyn jest dostępny za darmo w postaci PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Rita Baum!

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Rita Baum jest wrocławskim pismem artystyczno-literackim, ukazującym się pod 1998 roku. W piśmie znajdziemy artykuły dotyczące historii sztuki, estetyki, filozofii Wschodu, socjologii, wywiady z artystami, rozmowy z polskimi filozofami, teksty na temat muzyki współczesnej i kierunków eksperymentalnych oraz prezentacje prozy i poezji polskiej i obcej. Archiwalne numery czasopisma można przeglądać w formie internetowego albumu ISSUU od 1998 r.

Redakcja „Rita Baum” we Wrocławiu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Znak

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik poruszający takie tematy jak: socjologia, religia, polityka. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 1946), oprócz bieżącego numeru,  w formacie PDF i HTML.

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2011).

Studia Medioznawcze

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik wydawany przez Instytut Dziennikarstwa w Warszawie. Zajmuje się szeroko pojętą socjologią mediów. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2011 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej (do 2013 roku).

Teoria Polityki

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

TEORIA POLITYKI jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2017 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Zarządzanie Mediami

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2013 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Zeszyty Prasoznawcze

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2012 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo dostępne w Czytelni Ogólnej (2007-2012). 

Media Biznes Kultura

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Media Biznes Kultura” to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2016 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Homo Politicus

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Rocznik Homo Politicus jest wydawany od 2006 roku i  poświęcony zagadnieniom nauk politycznych Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2006 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Społeczeństwo i Ekonomia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo „Społeczeństwo i Ekonomia” stanowi forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii.

Czasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w którym publikowane są artykuły wybitnych specjalistów z ekonomii i nauk społecznych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2011 r.) w formacie PDF.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Bezpieczeństwo Narodowe

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego. Publikowane artykuły poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Na jego łamach publikują eksperci BBN oraz niezależni autorzy. Od 2012 r. kwartalnik ma status czasopisma naukowego. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2006) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Wydawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego periodyk zawiera szeroki wybór tekstów poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W czasopiśmie są publikowane artykuły napisane na podstawie materiałów jawnych. Ich autorami są zarówno funkcjonariusze ABW, jak i funkcjonariusze innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Układ tematyczny każdego numeru odpowiada ustawowym zadaniom Agencji. Teksty dobrane są w taki sposób, aby przedstawić jak najpełniejszy obraz problematyki z uwzględnieniem różnorodności opinii oraz sposobów podejścia do poruszanych zagadnień. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009) i numeru bieżącego w formacie PDF. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Kwartalnik Policyjny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Kwartalnik Policyjny”, wydawany przez Centrum Szkolenia Policji od 2007 r., w dotychczasowej formule stanowił przede wszystkim forum wymiany doświadczeń zawodowych, miejsce prezentacji dobrych praktyk oraz platformę edukacyjną. Pełnił również funkcję informacyjno-popularyzatorską. Niejednokrotnie na jego łamach poruszane były zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, w tym także w ujęciu polemicznym. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Centrum Szkolenia Policji

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Policja 997

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik na temat bieżących problemów pracy policji, wydarzenia, zagadnienia prawne, kronika. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2005) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Komenda Główna Policji w Warszawie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Publikacja periodyczna, ukazującą się nie rzadziej niż cztery razy do roku. Zawiera informacje i opinie związane z działalnością statutową Ośrodka oraz funkcjonowaniem innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.Składa się z następujących działów. Wydawany jest w celu:
– popularyzowania tematyki dotyczącej ochrony granicy państwowej,
– popularyzowania historii formacji granicznych,
– wymiany poglądów i doświadczeń,
– mobilizowania funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej do twórczej i samodzielnej pracy. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2004) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Przegląd Historyczno-Wojskowy

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Misją PHW jest propagowanie wiedzy o historii wojskowej, publikacja nowatorskich rozpraw naukowych i promowanie rodzimego dorobku naukowego w zakresie historii militarnej, stanowienie platformy dla dyskusji historycznej, publikacja materiałów źródłowych, prowadzenie kroniki naukowej, publikacja sprawozdań i komunikatów naukowych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2011) i numeru bieżącego w formacie PDF. Przedwojenne numery Przglądu dostępne są również na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=107564&tab=3

Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku. Jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 6 punktów. Od 2012 roku kwartalnik jest indeksowany w bazie naukowej IC Journal Master List. Na stronie pełne artykuły czasopisma w formacie PDF (od 2014 r.)

Redakcja „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Adresatami kwartalnika są w szczególności policjanci służby kryminalnej, nauczyciele szkół i ośrodków szkolenia policji. Poruszane są zagadnienia związane z poszczególnymi aspektami funkcjonowania służby kryminalnej i wykorzystania doświadczeń autorów artykułów w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów. Na stronie pełne artykuły czasopisma w formacie PDF (od 2011 r.)

Szkoła Policji w Pile

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Securitologia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Securitologia” jest czasopismem naukowym wydawanym w wolnym dostępie, publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych. Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem. Na stronie pełne artykuły czasopisma w formacie PDF (od 2017 r.)

Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Przegląd Pożarniczy

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik wydawany przez Komendę Główną PSP w Warszawie. Zajmuje się szeroko pojętą problematyką pożarnictwa. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2011 r.)  w formacie PDF. 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, gdyż stanowi zbiór artykułów teoretycznych, empirycznych, metodologicznych i przeglądowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Rolą „Studiów Administracji i Bezpieczeństwa” jest aktywna obecność w realizacji wyzwań naukowo-badawczych, zwłaszcza podczas nakreślania pytań dotyczących charakteru dzisiejszego, złożonego i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego), prezentowania analiz i stanowisk związanych z teoretycznymi i utylitarnymi aspektami bezpieczeństwa lokalnego, państwowego, regionalnego i globalnego ładu publicznego, a także wyzwań stających przed administracją państwową i samorządową względem rozpoznanych i antycypowanych zagrożeń. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2016 r.)  w formacie PDF.

Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Przegląd Strategiczny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo “Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Celem czasopisma jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i zaprezentowania wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest zachęcenie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. 

Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2011 r.)  w formacie PDF.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

O bezpieczeństwie i obronności – De Securitate et Defensione

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, w którym publikowane są artykuły wybitnych specjalistów z nauk o bezpieczeństwie . W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz przeglądowe, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015 r.) w formacie PDF.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Kontrola Państwowa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo jest podzielone na kilka stałych działów. W pierwszym dziale „Kontrola i audyt”, stanowiącym trzon numeru, podejmowane są zagadnienia związane z szeroko rozumianą kontrolą i audytem, a zwłaszcza działalnością Izby, jej ustawowymi obowiązkami, uprawnieniami i usytuowaniem wobec innych organów i instytucji. Przedstawiane są tu także wyniki badań kontrolnych prowadzonych w różnych obszarach tematycznych i podmiotach oraz sygnalizowane zakończenie kontroli, o których informacje Izba opublikowała w ostatnim okresie. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2002 r.) w formacie PDF.

Najwyższa Izba Kontroli

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Architectural Science Review

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Założona na Uniwersytecie w Sydney w 1958 r. Przez profesora Henry’ego Cowana w celu promowania ustawicznego rozwoju zawodowego, Architectural Science Review przedstawia wyważony zbiór artykułów dotyczących szerokiego zakresu tematów. Architectural Science Review publikuje oryginalne prace badawcze, krótsze notatki z badań oraz streszczenia rozpraw doktorskich i rozpraw doktorskich ze wszystkich dziedzin nauk architektonicznych, w tym:

 • budowanie nauki i technologii
 • zrównoważenie środowiskowe
 • konstrukcje i materiały
 • dźwięk i akustyka
 • oświetlenie
 • systemy termiczne
 • fizyka budowli
 • usługi budowlane
 • klimatologia budowlana
 • ekonomia budownictwa
 • ergonomia
 • historia i teoria nauk o architekturze
 • nauki społeczne o architekturze

Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 1958) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Uniwersytet w Sydney

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Architecturae et Artibus

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo ‚Architecturae et Artibus’ powstało w roku 2009. Czasopismo wydawane jest w cyklu kwartalnym, dotąd ukazały się 22 numery. Profil tematyczny czasopisma mieści się w zakresie architektury i urbanistyki oraz planowania i gospodarki przestrzennej, historii architektury i sztuki oraz sztuk pięknych i sztuk projektowych.​ Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Konstrukcje Stalowe

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Polska Izba Konstrukcji Stalowych prowadzi działalność wydawniczą od roku 1997, kiedy ukazał się pierwszy, wydany przez PIKS, numer “Konstrukcji Stalowych” (wydawcą pierwszych 14 numerów był Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych “MOSTOSTAL”). Na początku roku 1998 ukazał się pierwszy “Katalog Firm”, natomiast w roku 2000 wydany został pierwszy numer specjalny “Konstrukcji Stalowych” – “Branżowy Informator Gospodarczy”, będący źródłem wiedzy makroekonomicznej, analitycznej i gospodarczej.​ Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2014) i numeru bieżącego.

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Architecture Civil Engineering Environment

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik Architecture Civil Engineering Environment ACEE  wydawane jest od 2008 roku przez konsorcjum trzech wydziałów Politechniki Śląskiej: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Czasopismo publikuje opracowania z zakresu architektury, budownictwa oraz szeroko pojętej problematyki środowiskowej. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2008) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Śląska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Inżynier Budownictwa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik wydawany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2004) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Czasopismo Techniczne Architektura

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo naukowe na temat architektury. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Lubelska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Czasopismo Techniczne Budownictwo

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo naukowe na temat budownictwa. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Lubelska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 Budownictwo i Architektura

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe z zakresu budownictwa i architektury. Główne treści naukowe dla obu dyscyplin to: konstrukcje budowlane, mechanika budowli i kompozytów, drogi i mosty, geotechnika, technologie produkcji materiałów budowlanych, zarządzanie i ekonomika procesów budowlanych, konserwacja i renowacja zabytków, architektura, historia architektury, urbanistyka, historia urbanistyki, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania architektury, zrównoważony rozwój w aspektach związanych z architekturą i budownictwem, rewitalizacja obszarów i obiektów. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Lubelska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Świat Architektury

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

 Miesięcznik „świat architektury” ukazuje najnowsze realizacje ciekawych projektów powstałych na terenie naszego kraju. Dzięki tym prezentacjom czytelnik może na bieżąco śledzić poziom architektury w Polsce, jej najnowsze kierunki rozwoju i preferencje projektantów. W każdym numerze poświęcamy też dużo miejsca nowościom materiałowym i innowacyjnym technologiom. Daje to szansę aktualizowania wiedzy na temat szybko rozwijającego się polskiego rynku budowlanego. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2010) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

 

Architectus

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo zamieszcza artykuły dotyczące zarówno teorii architektury współczesnej i historycznej, jak i urbanistyki, kształtowania zieleni, estetyki, konstrukcji itd. W dotychczasowych zeszytach znalazły się także opracowania związane z realizowanymi projektami architektonicznymi, urbanistycznymi oraz prezentacje poglądów filozoficznych związanych z odbiorem architektury. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2008) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Wrocławska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Krytyka architektury

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Matką magazynu „Krytyka Architektury” jest wortal Sztuka-Architektury.pl. Nic więc dziwnego, że ma ona formę bezpłatnego e-kwartalnika – cyfrowego magazynu architektonicznego. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2010) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Grupa Sztuka Architektury

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Środowisko Mieszkaniowe

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Środowisko Mieszkaniowe – Housing Enviroment” jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Krakowska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Zawód Architekt

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Strona ogólnopolskiego magazynu Izby Architektów RP. Bogaty zbiór artykułów, czytelnia on-line, informacje o konkursach oraz programy i aplikacje do pobrania. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Izba Architektów

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Architektura Murator

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Serwis czasopisma o tej samej nazwie. Zawiera ponad 1000 artykułów a także zdjęcia i nagrania wideo. Portal dostępny w pełni bezpłatnie po rejestracji. 

Czasopismo dostępne również w Czytelni Ogólnej.

Przestrzeń Urbanistyka Architektura

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

PUA – PRZESTRZEŃ-URBANISTYKA-ARCHITEKTURA to czasopismo naukowe ukazujące się w obecnej formie od 2017 roku. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce związanej z dyscypliną naukową architektura i urbanistyka. W ramach czasopisma publikowane są artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: urbanistyka, planowanie przestrzenne i regionalne, architektura krajobrazu, architektura, historia architektury i sztuki piękne w architekturze. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Przegląd Administracji Publicznej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo „Przegląd Administracji Publicznej” jest recenzowanym interdyscyplinarnym pismem naukowym utworzonym z inicjatywy studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w czasopiśmie obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia administracji publicznej, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz inne gałęzie prawa w stopniu, w jakim dotyczą stosunków zachodzących w administracji publicznej, a także problemy z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką administracji publicznej lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla zrozumienia tej tematyki. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2013) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Studia Prawnicze. Studia i Materiały

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo prezentuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, w tym administracji publicznej, finansów publicznych czy integracji europejskiej. Służy jako platforma dyskusji nad prawem publicznym i prywatnym, zwłaszcza w kontekście komparatystycznym. Jest adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, ale może być przydatny również studentom prawa i nauk społecznych.Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2005) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Przegląd Prawa i Administracji

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

W „Przeglądzie” publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii. Przyjęta konstrukcja i formuła „Przeglądu” umożliwia publikację opracowań autorów spoza Wydziału Prawa i Administracji, w tym także prac autorów zagranicznych. Prace publikowane są w języku polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i hiszpańskim. W ten sposób publikacje „Przeglądu” mają na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka. Kwartalnik

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo wydawane jest kwartalnie i stanowi platformę wymiany poglądów między ekspertami w związku z realizacją ustawowego zadania ZUS, którym jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, a także rozwijanie, porządkowanie i upowszechnianie wiedzy naukowej dzięki bieżącej, ale pogłębionej analizie naukowej i eksperckiej dotyczącej zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, na rynku pracy i w gospodarce (m.in. poprzez prognozowanie). Czasopismo przez­nac­zone jest przede wszystkim dla pra­cown­ików nauki, prak­tyków, kadry dydak­ty­cznej wyższych uczelni i stu­den­tów, dzi­ałaczy społecznych, pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, samorzą­dowej, socjalnej i biur pracy, ale także dla tych, którym bliskie są zagadnienia ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego czy polityki społecznej oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w niniejszym zakresie. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015) i numeru bieżącego w formacie PDF.

ZUS

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka. Dwumiesięcznik

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Drugie czasopismo wydawane przez ZUS poświęcone tematyce ubezpieczeń społecznych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2014) i numeru bieżącego w formacie PDF.

ZUS

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Rocznik Administracji Publicznej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Zarządzanie Publiczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Zeszyty zawierają artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej. Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia rozwojowe, preferowane są opracowania respektujące podejście zintegrowane. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych i numeru bieżącego w formacie PDF.

Uniwersytet Rzeszowski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

(Studies on Labour Lawa and Social Policy)

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2010) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Kadry i Płace w Administracji

Częściowo ograniczony dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Kadry i Płace w Administracji” to magazyn przygotowany dla potrzeb działów kadr sfery budżetowej. Stanowi profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów występujących w przepisach o prawie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i innych pragmatykach służbowych. Publikowane artykuły poruszają aktualne tematy i wyjaśniają sporne kwestie, tworząc zbiór praktycznych opracowań. Piszą dla nas eksperci – doświadczeni praktycy, szkoleniowcy i wykładowcy w zakresie stosowania prawa pracy. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

IT w Administracji

Częściowo ograniczony dostęp do artykułów pełnotekstowych

„IT w Administracji” to miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym, problematyce szeroko pojętej e-administracji, informatyzacji jednostek publicznych i zagadnieniom prawnym w IT.Pismo ma charakter ekspercki, jednak artykuły pisane są w sposób przystępny, a tematy ujmowane od strony praktycznej. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu jest czasopismem naukowym poświęconym prawnym aspektom budżetu państwowego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2013) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego. Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” to wydawany od 2003 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego periodyk (od 2012 r. kwartalnik) z zakresu nauk społecznych, adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, a w dalszej kolejności także do historyków, politologów i socjologów. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2017) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Uniwersytet Opolski. Wydział Prawa i Administracji

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

E-Biuletyn: elektroniczny biuletyn naukowy CBKE

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Zawiera publikacje dotyczące prawnych i ekonomicznych aspektów komunikacji elektronicznej w ujęciu interdyscyplinarnym.Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2003 do 2009) w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Przegląd Służby Cywilnej

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Przeglądu Służby Cywilnej” jest poświęcony służbie publicznej w Polsce. Znajdą w nim Państwo dane obrazujące stan polskiej służby publicznej oraz artykuły ekspertów i praktyków administracji na temat kluczowych problemów i proponowanych rozwiązań. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009 do 2015) w formacie PDF.

Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Rocznik Samorządowy

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Rocznik Samorządowy” przynależy do nauk społecznych, gdyż większość artykułów dotyczyło administracji, ekonomii, politologii i prawa, wraz z subdyscyplinami takimi jak historia administracji, historia doktryn politycznych i prawnych czy historia prawa.

Fundacja Inicjatyw Akademickich

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” ukazuje się od 1971 r. „Bezpieczeństwo Pracy” jest miesięcznikiem, który  prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma charakter  interdyscyplinarny; popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Zagadnienia popularyzowane w miesięczniku to przede wszystkim: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia pracowników, skutki zagrożeń, sposoby minimalizowania tych zagrożeń lub zapobiegania im oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony pracy. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 1999 r.) w formacie PDF.

Fundacja Inicjatyw Akademickich

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Prawo Morskie

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo naukowe wydawane przez Komisję Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, w którym publikowane są artykuły wybitnych specjalistów prawa morskiego i prawa morza. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2005 r.) w formacie PDF.

Polska Akademia Nauk

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Scientific Journal of Gdynia Maritime University

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo naukowe Akademii Morskiej w Gdyni (SJ GMU) jest interdyscyplinarnym czasopismem wydawanym nieprzerwanie od ponad 40 lat i stanowi kontynuację ,, Zeszyty Naukowej Akademii Morskiej w Gdyni ”. Czasopismo prezentuje prawdziwe wyniki badań empirycznych i teoretycznych i należy do grupy czasopism zajmujących się badaniami naukowymi, przyrodniczymi i inżynieryjnymi. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009 r.) w formacie PDF.

Uniwersytet Morski w Gdyni

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Studia Administracyjne

 Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Rocznik Studia Administracyjne to recenzowane czasopismo akademickie o otwartym dostępie, które wydawane jest przez Uniwersytet Szczeciński. Publikowane jest w wersji elektronicznej w języku polskim, języku angielskim oraz w języku niemieckim. Na jego łamach ukazują się artykuły z obszaru nauki administracji, z uwzględnieniem m.in. aspektów prawa ustrojowego, materialnego, proceduralnego oraz finansowego.

Czasopismo stanowi forum wymiany myśli prawniczej. Jest także miejscem ścierania się poglądów na temat aktualnego, przeszłego i projektowanego porządku prawnego. Przyczynia się również do integracji środowiska prawniczego, stanowiąc źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015) w formacie PDF.

Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk Prawnych Wydział Prawa i Administracji

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Ekonomia XXI wieku = Economics 21 st Century

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w którym publikowane są artykuły wybitnych specjalistów z ekonomii. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2011 r.) w formacie PDF.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Studia Prawnicze i Administracyjne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Zeszyty Naukowe „Studia Prawnicze i Administracyjne” są wydawane od 2010 r., obecnie jako kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji WSM. Studia są czasopismem zawierającym artykuły, w których pracownicy naukowi i doktoranci z różnych ośrodków uniwersyteckich, jak i praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki administracji. Celem periodyku jest uczynienie z czasopisma ogniwa spajającego poglądy ugruntowane w doktrynie oraz nowe tendencje w nauce i praktyce stosowania prawa. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2010 r.) w formacie PDF.

Wyższa Szkoła Menedżerska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Roczniki Administracji i Prawa 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

W czasopiśmie „Roczniki Administracji i Prawa” publikowane są artykuły naukowe, dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk prawnych i nauki administracji, z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki. Publikowane są również sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk prawnych oraz recenzje monografii i innych prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw naukowych.. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009 r.) w formacie PDF.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.

Acta Iuris Stelinensis 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo, w swym głównym założeniu stanowi forum wymiany myśli prawniczej, a przede wszystkim jest polem ścierania się poglądów na aktualny, przeszły i przyszły porządek prawny. Czasopismo ma także przyczyniać się do większej integracji środowiska prawniczego, a także stanowić źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, jak i przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015 r.) w formacie PDF.

Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk Prawnych Wydział Prawa i Administracji

Czasopismo niedostępne w Czytelni Ogólnej.