Repolis to repozytorium materiałów naukowych tworzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej. Zebrane dokumenty umieszczane są w tematycznie pogrupowanej strukturze hierarchicznej, ułatwiającej dostęp do danych. Wydziały tworzą zespoły, które gromadzą dokumenty ze swoich dziedzin. 

AMUR jest repozytorium instytucjonalnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na UAM. Repozytorium Amur to archiwum własnych dokumentów elektronicznych.   

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – projekt mający na celu utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego i multidyscyplinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum RCIN.

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie oraz wspomaganie dydaktyki.

Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK) jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki Krakowskiej. Gromadzi materiały i zapewnia otwarty dostęp do wyników badań i publikacji, których autorami są pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych oraz materiały dotyczące jednostek PK. Dodatkowo Repozytorium udostępnia kolekcje historyczne.

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Jest to repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na UŁ. Stanowi ono archiwum własnych dokumentów elektronicznych. W repozytorium gromadzone są prace z dziedzin reprezentowanych na uczelni.

ART-Dok Polska jest częścią największego na świecie cyfrowego repozytorium historii sztuki ART-Dok prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu.

Repozytorium ENY Politechniki Wrocławskiej kolekcjonuje książki, artykuły, raporty, multimedia, ekspertyzy i raporty.

Repozytorium jest integralną częścią Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Główne funkcje repozytorium to : ewidencja publikacji, archiwizacja i udostępnianie treści. Oferuje dostęp do pełnych tekstów, a jeśli to niemożliwe, to linki (DOI, URL) do tekstów źródłowych. Natomiast cała Baza Wiedzy PW ma szereg  dodatkowych danych i funkcji, które pozwalają na pełniejszą analizę zasobów repozytorium oraz uławiają jego funkcjonowanie.

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego kolekcjonuje książki, czasopisma,artykuły, dane badawcze, akty prawne, rozprawy doktorskie, serie wydawnicze raporty, multimedia, adaptacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomagania procesów dydaktycznych. RE-BUŚ zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników, doktorantów i studentów UŚ.

Repozytorium Instytucjonalnym Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, które gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników WSB-NLU z dziedzin reprezentowanych na uczelni, materiały dydaktyczne oraz prace dyplomowe studentów WSB-NLU.

Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

Celem Repozytorium jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego naszego uniwersytetu. Zaczęliśmy w 2012 r. od budowania kolekcji doktoratów. Zawiera ona najnowsze rozprawy, obronione na UW od października 2012 r.

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego to repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia w w formie Open Access – materiały o charakterze naukowym i badawczorozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego lub wydane na Uniwersytecie Wrocławskim.

Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej – to zbiór zasobów online objętych jednym systemem wyszukiwawczym (dLibra), którego głównym zadaniem jest upowszechnianie i promocja dorobku edukacyjnego i intelektualnego Uczelni. Głównym celem repozytorium jest bieżące dokumentowanie i archiwizowanie dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników, doktorantów oraz prac dyplomowych studentów.

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników UPH. W repozytorium gromadzone są prace doktorskie, artykuły naukowe, czasopisma oraz fragmenty książek. Znajdują się tu także materiały konferencyjne i dydaktyczne. Dokumenty zostały podzielone na zbiory, a w obrębie zbioru na kolekcje.

Repozytorium Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Celem Repozytorium jest archiwizacja i upowszechnianie dorobku naukowego oraz badań prowadzonych na Uczelni. Publikacje naukowe UTP, wzbogacone o metadane (opis bibliograficzny, słowa kluczowe, prawa i in.), digitalizuje się i udostępnia zgodnie z wymogami prawa autorskiego. Zakres udostępniania dokumentu określa licencja. Oferta jest skierowana do środowiska naukowego, podmiotów gospodarczych naszego regionu oraz wszystkich zainteresowanych.

Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest cyfrową kolekcją dokumentów powstałych w wyniku pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej Uczelni. Celem Repozytorium jest upowszechnianie i zwiększenie dostępności dorobku naukowego pracowników Uczelni, promowanie wyników badań naukowych, prowadzonych na Uczelni, umożliwienie szybkiego publikowania poprzez autoarchiwizację, zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości archiwizowanych danych.

Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Repozytorium eRIKA to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Znajdziesz tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne.

Celem projektu PAUart jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców, ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności. Począwszy od 2014 roku, sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem objęte zostaną zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. obiektów.

Repozytorium Instytucjonalnego Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Directory of Open Access Repositories to multistrona zamieszczająca dostępy do wszystkich bibliotek cyfrowych oraz repozytorium umieszczających swoje zbiory w otwartym dostępie. Podział według poszczególnych krajów.

edoc-Server

Bereiche des edoc-Servers

Wählen Sie einen Bereich, um die enthaltenen Sammlungen zu durchsuchen

 • Artikel und Monographien
 • Elektronische Zeitschriften
 • Forschungsdaten
 • Historische Bestände
 • Qualifikationsarbeiten
 • Schriftenreihen und Sammelbände
 • Tagungs- und Konferenzbände

Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oPUB –  powstało w celu promocji, upowszechniania i przechowywania dorobku naukowego pracowników oraz doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Za pośrednictwem oPUB udostępniane są utwory naukowe i dydaktyczne w formie elektronicznej, w tym: artykuły, książki, rozdziały w książkach, manuskrypty publikacji naukowych, rozprawy naukowe, ekspertyzy i raporty oraz zbiory surowych danych.

Repozytorium Otwartych Danych

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD działa od 2015. Prowadzone jest przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. RepOD jest pierwszym polskim repozytorium otwartych danych badawczych, powstałym z myślą o wszystkich naukowcach i instytucjach zainteresowanych udostępnieniem swoich zasobów.

INFONA – portal komunikacji naukowej prezentujący m.in. archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie). Baza pełnotekstowa.

Portal Czasopism Naukowych

Głównym celem funkcjonowania Portalu Czasopism Naukowych jest gromadzenie i skuteczne rozpowszechnianie wysokojakościowych treści naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Strategiczny cel przedsięwzięcia to stworzenie najważniejszego w Polsce i znaczącego w świecie miejsca prezentacji,  pobierania i promocji treści naukowych.

Platforma Otwartej Nauki to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych. Zasoby udostępniane w serwisach Platformy Otwartej Nauki to polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz różnego rodzaju prace naukowe – przede wszystkim artykuły – deponowane przez ich autorów (Repozytorium CeON).

CEON – Centrum Otwartej Nauki

Open Access – idea otwartej nauki obejmuje różnorodne projekty promujące otwarte modele komunikacji naukowej, w szczególności z pomocą mediów cyfrowych – takie jak Otwarty Dostęp do czasopism naukowych czy Otwarte Zasoby Edukacyjne na poziomie szkolnictwa wyższego. Promocja tych modeli jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia polskiej nauce konkurencyjności oraz potencjału innowacyjnego. Równocześnie zostaje zapewniony dostęp wszystkim członkom społeczeństwa, co zwiększa ich szanse udziału w społeczeństwie wiedzy i wyrównuje szanse edukacyjne osób pozbawionych dostępu do dużych ośrodków naukowych.

Agregator Centrum Otwartej Nauki

Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. 

Science Research – wielodziedzinowa baza zawiera linki do stron, baz i bibliotek cyfrowych z pełnymi tekstami czasopism i książek. 

Wydawnictwo Versita oferuje dostęp do pełnych tekstów czasopism naukowych i książek, umieszczając zbiory w otwartym dostępie.

Google Scholar – darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy.

FreeFullPDF – wyszukiwarka pełnych tekstów naukowych. Obejmuje swoim zakresem takie dziedziny jak nauki społeczne, zdrowie, fizyka, matematyka. Zawiera już 80 mln. publikacji naukowych.

PubMed zawiera ponad 27 milionów cytatów z biomedycznej literatury z MEDLINE, czasopism i książek online. Cytaty mogą zawierać linki do zawartości pełnotekstowej z witryn PubMed Central i wydawców. Wiele artykułów dostępnych w pełnym tekście po zaznaczeniu opcji free full text.

Baza PSJD (Polish Scientific Journals Database) rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Dane bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty artykułów i bibliografia załącznikowa składające się na zasoby bazy PSJD są bezpłatnie i publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników przez Internet.

Sage Journal –  baza SAGE Publishing obejmuje zagadnienia z zakresu: biznesu, nauk humanistycznych, nauk społecznych, technologii i medycyny. Sage Journal to wiodący na świecie niezależny wydawca akademicki. Wiele artykułów pełnotekstowych w wolnym dostępie.

BioDigital to nowojorska firma zajmująca się wizualizacją biomedyczną, często określana jako „Google Earth for the Human Body”. BioDigital oferuje interaktywną platformę oprogramowania 3D, która umożliwia osobom i przedsiębiorstwom zbadanie i wizualizację informacji zdrowotnych. Ich flagowy produkt, BioDigital Human, jest wyszukiwalną,  dostosowalną mapą ludzkiego ciała. Darmowy dostęp jest możliwy po zalogowaniu.

MEDtube to innowacyjna platforma wymiany wiedzy dla lekarzy, oparta o treści multimedialne. Korzystanie z portalu jest bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników. MEDtube stał się największą w Internecie biblioteką profesjonalnych filmów medycznych wysokiej jakości (+20 tys. materiałów) tworzoną przez samą społeczność. Wszystkie materiały mają praktyczne walory edukacyjne, a udostępniane są pofesjonalistom przez kolegów. Zasoby MEDtube to filmy z operacji, zabiegów, procedur, zdjęcia przypadków medycznych, atlasy, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje, dokumenty, wytyczne z wszystkich specjalizacji, a także kursy eLearningowe i biblioteka eBooków, jak również bogaty kalendarz wydarzeń. Treści pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, jak również z własnej produkcji MEDtube.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zamieszczane są utwory naukowe i popularno-naukowe z dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, nauki o zdrowiu, promocji zdrowia i nauk pokrewnych, etyki, bioetyki, socjologii, psychologii. Jedynym ograniczeniem w publikacji utworów w Bibliotece Cyfrowej jest prawo autorskie i decyzja twórcy.

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w 2008 roku uruchomiła pierwszą pełnotekstową bazę prac doktorskich rejestrującą rozprawy obronione na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu (dawny Wydział Ochrony Zdrowia) Collegium Medicum UJ.

W chwili obecnej zasób Cyfrowej Biblioteki Medycznej stanowią dwie kolekcje: Baza prac doktorskich oraz Medyczne zasoby internetowe. Kolekcja Medyczne zasoby internetowe stworzona została w oparciu o wybór polskich i zagranicznych portali, serwisów, dokumentów elektronicznych i systemów informacyjnych z obszaru medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Prezentowana jest w postaci standardowych opisów wraz z linkami do zasobów.

MedRxiv (wymawiane jako „med-archive”) to bezpłatne internetowe archiwum i serwer dystrybucji kompletnych, ale  niepublikowanych manuskryptów (przedruków) z zakresu nauk medycznych, klinicznych i pokrewnych. Preprinty to wstępne raporty z prac, które nie zostały poświadczone przez recenzentów. Nie należy polegać na nich, aby kierować praktyką kliniczną lub zachowaniami zdrowotnymi i nie należy ich podawać w mediach jako ustalone informacje.

Polska Platforma Medyczna – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Projekt Polska Platforma Medyczna zakłada stworzenie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe.

Polska Platforma Medyczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Polska Platforma Medyczna – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Polska Platforma Medyczna – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Polska Platforma Medyczna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Innerbody Research to największy internetowy przewodnik dotyczący zdrowia i dobrego samopoczucia w domu, pomagający ponad milionowi odwiedzających każdego miesiąca dowiedzieć się o produktach i usługach zdrowotnych. Naszą misją jest dostarczanie obiektywnych, naukowych porad, które pomogą Ci dokonywać bardziej świadomych wyborów.

 

Healthline

Celem Healthline jest udostępnianie, zrozumiałość i przydatność informacji dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia, tak aby czytelnicy mogli podejmować najlepsze możliwe decyzje dotyczące ich zdrowia. Nasze treści są tworzone, weryfikowane i recenzowane przez wykwalifikowanych autorów, redaktorów, lekarzy i innych współpracowników. 

 

Anatomy Zone

Przewodnik po anatomii czlowieka (ponad 200 filmów). 

 

Wirtualne Muzeum Anatomii Człowieka

HUMAN ANATOMY DEPARTMENT MEDICAL UNIVERSITY OF LUBLIN

 

Czytelnia Medyczna.pl

Baza artykułów medycznych, prowadzona przez Wydawnictwo Borgis. 

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 Serwis internetowy

 

Pielęgniarki.com.pl

Serwis pielegniarki.com.pl to nowe przedsięwzięcie dedykowane internautom zainteresowanym tematyką medyczną, w szczególności osobom wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej. 

 

Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych powstał w 2005 roku. Informacje zamieszczane w naszych mediach dotyczą sytuacji pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Misją Portalu jest informowanie o bieżących sprawach istotnych w zawodzie pielęgniarki i położnej, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne, sprawdzone i aktualne treści. Na Portalu pielęgniarka i położna znajdzie oferty pracy, zarówno polskich, jak i zagranicznych pracodawców oraz oferty kursów i szkoleń, podnoszących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Portal stanowi doskonałą bazę informacji, dotyczących aktualnej sytuacji w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz na rynku pracy, a także jest miejscem wymiany opinii na temat polskiego pielęgniarstwa i położnictwa. Każda pielęgniarka i położna znajdzie tutaj coś dla siebie

 

ESCULAP.PL

Esculap – portal medyczny dla lekarzy oraz innych osób zawodowo związanych z medycyną i ochroną zdrowia.

FREE MEDICAL JOURNALS

Free Medical Journals – serwis internetowy promujący czasopisma medyczne w wolnym dostępie.

Katalogi on-line Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podzielone na katalogi specjalistyczne m.in. katalog książek, czasopism, artykułów z czasopism, katalog publikacji dotyczących przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, katalog publikacji dotyczących systemów kształcenia formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego,E-publikacje-książki, E-publikacje-artykuły z czasopism, katalog rozpraw doktorskich. 

Strona internetowa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zawiera pełne teksty ustaw, strategii, deklaracji dotyczących obronności, NATO, służby wojskowej itp.

Strona internetowa Centralnej Biblioteki Wojskowej – zbiory i katalog on-line.

Strona internetowa Centralnej Biblioteki Policyjnej – zbiory i katalog on-line.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo – Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.IWP jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek. Posiada własną bibliotekę i katalog on-line

Katalog i baza danych Biblioteki Politechniki Warszawskiej. Zbiory techniczne – architektura, automatyka i in.

Instytut Techniki Budowlanej

Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych. Instytut posiada bibliotekę i katalog on-line.

Warsztat Architekta – strona Izby Architektów RP. Jest obszernym źródłem danych prawnych oraz materiałów poszerzających kompetencje architektów. Książki, vademecum i przewodniki. Skupiając się na profesjonalnej edukacji, autorzy portalu oferują szkolenia on-line, dostęp do platformy szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe. 

Architekci.pl – portal prezentujący aktualności ze świata architektury oraz odpowiedzi na pytania związane z problematyką prawną. Zawiera również ogłoszenia o prace, oferty, port folia i sklep.

Archirama – portal z różnorodnymi informacjami w postaci wiadomości o nowościach ze świata architektury, opisów innowacyjności oraz poradników projektowania. Serwis Archirama zawiera bogatą galerię inspiracji w postaci aranżacji wnętrz, rozwiązań budowlanych i projektów różnorodnych przedmiotów.

Architektura – Info to portal internetowy dla architektów. Ciekawe inicjatywy, projekty, informacje branżowe i firmowe. Realizacje i wizualizacje.    

Property Design

Strona internetowa, która składa się z działów takich jak: Plus architektura (wiadomości o projektantach, pracowniach i trendach), Architektura (artykuły o aranżacji biur, hoteli, centów handlowych i przestrzeni publicznej), Oko w oko (wiadomości wprost od architektów, samorządowców, inwestorów, wykonawców i dostawców) oraz W obiektywie, Eko trendy, Konkursy i przetargi a także Prawo i Dossier.

Bryla.pl

Serwis www o architekturze – projekty, budynki, architekci. Ciekawe inicjatywy, projekty, informacje branżowe i firmowe. Realizacje i wizualizacje. Blogi architektów.

Baza Instytutu Technik Badawczych

W bazie można znaleźć opisy bibliograficzne i pełne teksty różnych typów dokumentów, a przede wszystkim: Aprobaty Techniczne ITB, Europejskie Aprobaty Techniczne, Rekomendacje Techniczne ITB, artykuły z czasopism, w tym wszystkie naukowe artykuły opublikowane w kwartalniku Prace Instytutu Techniki Budowlanej w latach 1990 – 2013, książki i broszury, niepublikowane prace badawcze ITB oraz materiały informacyjne dotyczące Instytutu . Oprócz tego dostęp do katalogu bibliotecznego Biblioteki Instytutu Technik Badawczych.

BazTech

„Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych” BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.   

Baza danych SAWIOS jest baza dokumentacyjną o charakterze bibliografii zawartości czasopism. Baza tworzona jest na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych gromadzonych w bibliotece IOS. Obecnie obejmuje ponad 35.000 rekordów, zawiera informacje od roku 1990. Roczny przyrost wynosi 1800 rekordów. Zakres tematyczny bazy: metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki; obrabiarki i narzędzia skrawające; inżynieria materiałowa, zwłaszcza materiałów narzędziowych; uchwyty i przyrządy obróbkowe; metrologia techniczna; metody i techniki montażu; komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji; systemy sterowania; systemy jakości.

Espacenet jest systemem wyszukiwawczym Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiającym wyszukiwanie za pośrednictwem narodowych instancji tego systemu. Polska instancja umożliwia wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej EPO – tzw. „tłumaczeń na język polski” patentów ważnych na terytorium Polski, a ponadto – może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań regionalnej i światowej dokumentacji patentowej (ponad – 70 mln. dokumentów), pochodzącej z przeszło 80 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

Urząd Patentowy RP udostępnia użytkownikom informacji patentowej serwis internetowy o nazwie Serwer Publikacji. W serwisie, w cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w oficjalnym wydawnictwie Urzędu Patentowego RP – w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP), ukazują się pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty te udostępniane są w formacie PDF.

arXiv to portal gromadzący artykuły i książki elektroniczne z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, biologii kwantytatywnej oraz statystyki. Serwisem zarządzają pracownicy biblioteki Cornell University.

Portal BazTOL „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych.” BazTOL to dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości (subject gateway). W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci. Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich.

TradePub.com to anglojęzyczny serwis zawierający informację o zasobach internetowych z dziedziny inżynierii, matematyki i informatyki. Zgromadzono w nim odnośniki do wartościowych artykułów, książek, witryn internetowych, danych przemysłowych, raportów badawczych, prac doktorskich oraz materiałów szkoleniowych. TradePub.com jest najbardziej zaawansowanym repozytorium treści dla profesjonalistów w ponad 33 branżach, z szerokim zasięgiem obejmującym 1000 witryn partnerów B2B na całym świecie.

World Scientific

Wydawnictwo oferuje dostęp do spisów treści i streszczeń z ok. 90 tyt. czasopism naukowych i innych publikacji. Dziedziny prezentowane to: chemia, informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, nauki techniczne, medycyna, nauki społeczne.

AlphaGalileo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarło z Fundacją AlphaGalileo umowę dotyczącą rocznej subskrypcji, która umożliwi wszystkim instytucjom naukowym w Polsce prowadzącym działalność badawczą, bezpłatny dostęp do serwisu internetowego AlphaGalileo. Fundacja AlphaGalileo prowadzi niezależny europejski serwis internetowy, gromadzący informacje o badaniach i osiągnięciach naukowych, z którego korzysta ponad 7000 dziennikarzy z 85 państw. Informacje dostępne w serwisie pochodzą od ponad 1700 instytucji, w tym tak znaczących jak Europejska Agencja Kosmiczna, Europejskie Obserwatorium Południowe, Max-Planck-Gesellschaft, Particle Physics and Astronomy Research Council i in.

BASPAW – to tworzona w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

The Polish Digital Mathematics Library (DML)

Pełnotekstowa baza danych, przechowująca bieżące i archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych. Baza należy do Wirtualnej Biblioteki Nauki.   

Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa z kolekcją z zakresu m.in. matematyki, informatyki, ekonomii.

E – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego z kolekcją z zakresu matematyki.

Wrocławski Portal Matematyczny matematyka.wroc – witryna dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół popularyzująca matematykę.

Matematyka.net

Polski Portal Matematyczny. Biogramy matematyków, zadania z analizy matematycznej i algebry liniowej. Inne działy: funkcje, ciągi, teoria granic, geometria, pochodne i całki.

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk – wydawnictwa z zakresu matematyki w wersji online.

Strona internetowa Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych

EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE, do:

 • autentycznej wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
 • aktów prawnych UE (unijne traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej itp.)
 • aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi itp.)
 • orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia itp.)
 • umów międzynarodowych
 • dokumentów EFTA
 • streszczeń unijnych aktów prawnych, które ukazują akty w kontekście politycznym i są napisane prostym językiem
 • innych dokumentów podanych do wiadomości publicznej.

Otwarte Dane

W jednym miejscu znajdziesz dane ponad 100 instytucji publicznych. Portal jest źródłem wiarygodnych na bieżąco aktualizowanych danych, udostępnianych bezpłatnie do ponownego wykorzystywania. Aktualna lista dostawców danych jest dostępna w dziale Instytucje.

Portal stworzyliśmy z myślą o:

 • obywatelach zainteresowanych działaniami państwa,
 • firmach, które budują innowacyjne produkty i usługi oparte na danych,
 • organizacjach pozarządowych, wykorzystujących dane w codziennej pracy,
 • naukowcach prowadzących badania,
 • urzędnikach przygotowujących raporty i analizy.

Ekonomia on-line

Polski serwis naukowych zasobów internetowych dotyczących ekonomii.    

Bankier.pl

Portal finansowy zawierający kompletne i wyczerpujące informacje z dziedziny finansów.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Formularz wyszukiwania – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Możliwość wyszukiwania orzeczeń sądowych wg wielu kryteriów – szukanych słów, sygnatury, symbolu, statusu, daty itp.

Polska Organizacja Turystyczna 

Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa.

Travel Trends Group

Misją TTG jest informowanie przedstawicieli branży turystycznej oraz czytelników indywidualnych o aktualnych trendach w dziedzinie turystyki. Na portalu oprócz najnowszych informacji z dziedziny turystyki znaleźć można również informacje o konferencjach, targach i innych wydarzeniach ważnych dla branży. Istotnym elementem komunikacji z czytelnikami jest wydawany Dziennik Turystyczny TTG CE.

Baza bibliograficzna AWF w Krakowie 

Bibliografia zawartości wybranych  wydawnictw (w tym czasopism) z zakresu sportu.

Baza bibliograficzna SPORT tworzona przez AWF w Poznaniu. Zawiera bibliografię zawartości polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych.

Baza AWFiS w Gdańsku

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism) z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych i zagadnień z nimi związanych.

Baza AWF we Wrocławiu

Baza tworzona przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest to bibliografia zawartości wybranych czasopism z dziedziny sportu.

Baza AWF w Warszawie

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu tworzona przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w Bibliotece Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Warszawie z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Oficjalny Serwis Polskiego Związku Piłki Nożnej

iSybislaw

Bibliograficzna baza danych prezentuje nowoczesny system informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw. Zakres tematyczny systemu iSybislaw obejmuje nie tylko językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, lecz także w mniejszym stopniu językoznawstwo teoretyczne i ogólne, ważne dla slawistyki językoznawczej. System kieruje do różnego typu dokumentów, w których zawarte są informacje relewantne dla użytkowników: do wydawnictw zwartych (monografii, prac zbiorowych, słowników itp.), wydawnictw ciągłych (czasopism) i niesamoistnych (artykułów, recenzji i in.).

„Polska Bibliografia Literacka” swym zasięgiem obejmuje prace z teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego. Odnotowuje także polskie teksty literackie i paraliterackie (opublikowane zarówno w postaci druków zwartych, jak i na łamach czasopism krajowych oraz emigracyjnych), ich przekłady, a także teksty literackie obce (książki i teksty w czasopismach) w przekładzie na język polski. „Polska Bibliografia Literacka” uwzględnia książki wydawane w kraju w języku polskim i językach obcych oraz wydawane poza jego granicami w języku polskim, a także obcojęzyczne, jeśli dotyczą pisarzy polskich lub gdy ich autorem jest Polak.

Pedagog

Baza bibliograficzna zbiorów z  pedagogiki opracowywana przez Uniwersytet Opolski.    

Edukacja-baza bibliograficzna artykułów z czasopism pedagogicznych.

BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępnienia pełnej zawartości polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Jest narzędziem wspierającym badania naukowe i edukację. Promujemy otwarty dostęp do treści naukowych. Dzięki umieszczaniu czasopism w bazie znacznie prostsze jest pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji. Czynności te wymagają mniej czasu i zapewniają bardziej precyzyjne wyniki. Ułatwiamy korzystanie z trudno dostępnych materiałów.

Biblioteka Cyfrowa PIA – Głównym celem projektu jest wzbogacenie polskiego Internetu o fachowe treści etnograficzne. Planowanym końcowym efektem projektu jest kompleksowe rozwiązanie komputerowego wspomagania pracy etnografa (wyszukiwanie informacji naukowej w Internecie, baza polskich tekstów etnograficznych, narzędzia do zarządzania bibliografią i do analizy danych jakościowych). Umożliwia korzystanie z zawartości czasopism Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa.  

CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. 

Baza EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal jest dostępny w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Baza zawiera w sumie 2,8 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana – co roku powiększa się o około 12 tys. dokumentów.

 

Baza EURO jest katalogiem wydawnictw (monografii, serii, czasopism i dokumentów elektronicznych) Urządu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Office for Official Publications of the European Communities) w Luksemburgu. Są to różnego rodzaju wydawnictwa, raporty, statystyki, przeglądy dokumentacyjne itp. Poruszają między innymi takie zagadnienia jak: handel międzynarodowy, finanse, polityka społeczna, prawo, przemysł, statystyka, transport, praca, ochrona środowiska.    

 

Biblioteka Jagiellońska

Spis polskich baz danych dostępnych on-line, zgrupowanych wg tematyki na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.    

Biblioteka Narodowa

Bazy bibliograficzne tworzone przez Bibliotekę Narodową.

Internetowy słownik polsko – niemiecki, niemiecko – polski

Internetowy słownik polsko – angielski, angielsko – polski

Ling.pl – multisłownik zawierający hasła z wielu słowników obcojęzycznych (hiszpański, rosyjski, niemiecki, angielski, francuski, włoski).

PONS – multisłownik zawierający hasła z wielu słowników obcojęzycznych (angielski, grecki, hiszpański, francuski, włoski, łacina, polski, portugalski, słoweński, rosyjski, turecki, chiński, niemiecki, elficki). 

czechEncy – słownik encyklopedyczny języka czeskiego.

Internetowe słowniki opracowywane przez Wydawnictwo Naukowe PWN (słowniki obcojęzyczne, dziedzinowe i języka polskiego). 

Katalog elektoniczny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Zawiera również odnośniki do innych katalogów bibliotecznych z dziedziny sztuki.

Europeana – projekt powstał z inicjatywy Unii Europejskiej. Projekt ten ma za zadanie ochronę dóbr kultury europejskiej. Prosty katalog pozwala na wyszukiwanie obrazów, zdjęć, nagrań i filmów będących świadectwem europejskiej kultury.

Web Gallery of Art

Wirtualne muzeum i baza danych dot. europejskiego malarstwa i rzeźby od XII do połowy XIX wieku.

Wotarlist

Internetowa galeria sztuki współczesnej. 

Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie – dzieła sztuki od XIII w. do współczesności (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne). 

Vinci –  galeria obrazów prezentująca obrazy olejne, kwiaty, pastele, akwarele a także kolaże i inne techniki.

Magazyn Sztuki – encyklopedia malarstwa zawierająca nie tylko historię malarstwa oraz nurty w malarstwie, ale także biografie wybitnych malarzy.

Artcyclopedia

Niezwykle przydatna, anglojęzyczna, wyszukiwarka dzieł sztuki w Internecie. Dla wszystkich miłośników malarstwa i rzeźby.

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Federacja Bibliotek Cyfrowych Czasopisma

Serwis ten oferuje dostęp do kilku tysięcy tytułów czasopism zebranych ze zbiorów wszystkich instytucji dostarczających dane do FBC. Dane w portalu FBC Czasopisma można przeszukiwać na podstawie tytułu i słów kluczowych związanych z tematyką czasopisma, a także filtrować po języku, dacie i miejscu wydania oraz źródłowej bibliotece cyfrowej.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Celem działania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Zbiory pogrupowane są w kolekcjach: dziedzictwo kulturowe, materiały dydaktyczne i naukowe, miscellanea, regionalia, zbiory bibliofilskie.

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Celem projektu jest poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Adresatami projektu są naukowcy, dydaktycy i studenci szeregu dyscyplin naukowych, a także, ze względu na globalną prezentację zasobów, szeroka, krajowa i zagraniczna publiczność zainteresowana dostępem do zabytków dziedzictwa kulturowego, przechowywanych w Bibliotece Śląskiej. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji stworzył Cyfrową Bibliotekę, gdzie nauczyciele mogą pogłebić swoje zainteresowania i dowiedzieć się więcej o pracy z dziećmi i młodzieża szkolną – a nawet z przedszkolakami. Można tu znaleźć liczne wydania czasopism „Trendy” i „Języki obce w szkole”. Oprócz tego poradniki dla dyrektorów szkół, informacje o tym jak poruszać się w świecie reformy programowej i jak pracować z dziećmi z zaburzeniami.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa oferuje dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece). Tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wojskowa Biblioteka Cyfrowa Zbrojownia – jest platformą cyfrową umożliwiającą gromadzenie, opracowanie i prezentację elektronicznych wersji publikacji, przygotowanych przez redaktorów w instytucjach współtworzących jej zasób oraz udostępnia je użytkownikom Internetu. Celem WBC Zbrojownia jest scalenie, a następnie rozpropagowanie, zasobu cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów rozproszonych po kraju, stanowiących kulturowe dziedzictwo związane z Wojskiem Polskim, z jego historią i współczesnością oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej, oraz publikowanie nowych treści w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

Deutsche Digitale Bibliothek – DDB – projekt stulecia odsłania oblicze: w 2014 roku, po półtorarocznej fazie pilotażowej, w Internecie zobaczymy efekty realizacji pierwszego etapu rozwoju Niemieckiej Biblioteki Cyfrowej. Projekt ma zapewnić bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów trzydziestu tysięcy narodowych instytucji kulturalnych i naukowych. Poprzez centralny portal można wyszukiwać książki, dzieła sztuki, pomniki, ekspozycje, nuty, nagrania muzyczne, fotografie i filmy. W ten sposób Niemiecka Biblioteka Cyfrowa urzeczywistnia ideę swobodnego dostępu do pamięci kulturowej narodu.  

EBIB to baza adresowa polskich bibliotek (w kraju i za granicą), które udostępniają swoje witryny w Internecie.

Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach – HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis. Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem.

Projekt Gutenberg – inicjatywa polegająca na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej. Według danych z roku 2016 projekt udostępnił ponad 50 000 wolnych książek elektronicznych. Książki dostępne są w kilku formatach EPUB, KINDLE i HTML.  Znajdują się tu książki, których prawa autorskie wygasły – powieści i poezja.

KaRo Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich jest wyszukiwarką umożliwiającą przeszukanie katalogów wielu bibliotek polskich i zagranicznych. 

NUKAT Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich.

FIDKAR

Multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych.

Primo – multiwyszukiwarka zasobów elektronicznych w naukowych bazach danych i katalogu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.