„Technological innovations and sustainability development in architecture and construction” (Innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie)

Red. J. Sokołowska-Moskwiak

Wydanie książkowe publikacji pokonferencyjnej jest zwieńczeniem dotychczasowej współpracy w ramach projektu „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko – czeskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Projekt obejmował organizację konferencji poświęconej odnawialnym źródłom zwłaszcza w zakresie architektury. Dzięki przedsięwzięciu udało się zrealizować także warsztaty dla studentów uczelni w Raciborzu i Ostrawie, a w efekcie umożliwić wymianę doświadczeń oraz wiedzy naszych i czeskich studentów. Książka pod redakcją dr Joanny Sokołowskiej – Moskwiak zatytułowana „Technological innovations and sustainability Development in architecture and construction” liczy sobie 233 strony. Monografia została wydana w języku angielskim. Na monografię składa się 20 artykułów naukowych autorów polskich i czeskich oraz streszczenie. Teksty traktują o takich kwestiach jak: efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przemyśle budowlanym, stymulatory i bariery zrównoważonego rozwoju w obszarach zurbanizowanych, technologiczne i materialne innowacje we współczesnej architekturze. Naukowcy w swoich artykułach pochylali się nad tak specjalistyczną materią jak np. analiza potencjału instalacji solarnych na obszarach miejskich na przykładzie Bydgoszczy, fotowoltaika w procesie renowacji budynków w Niemczech, a nawet straty energii spowodowane istniejącymi zabudowaniami w rodzaju balkonów. 

Jednym z wiodących partnerów był Urząd Miasta Racibórz, dla którego jest to okazja, by stworzyć warunki jeszcze szerszego zaistnienia naszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na arenie międzynarodowej. Jest to jedyna tego typu szkoła w całym regionie i stanowi zaplecze kadrowe dla firm i instytucji w całym subregionie.

Publikacja jest dostępna również w postaci dokumentu elektronicznego w formacie pdf (po kliknięciu na okładkę).

Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem

Red. H.A. Kretek, L. Karczewski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania

Red. L. Karczewski, H.A. Kretek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

 

Wybrane zagadnienia z projektowania części i zespołów maszyn

B. Wysogląd

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Determinanty sukcesu sportowego młodych piłkarzy nożnych

B. Sitko, I. Ryguła, M. Kunicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego) : działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

Red. J. Blicharz, L. Zacharko

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Pop goes the world. The linguistic picture od popular culture in Andy Warhol’s written works

A. Widota

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Zrównoważony rozwój = sustainable development : debiut naukowy 2016

 Red. J. Berezowski, H. A. Kretek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Sztuka kadrowania : Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON : zarys działalności = The Art of framing : FOTON Student Artistic Reasearch Circle : outline of activities

 G. Habrom-Rokosz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Publikacja wykładowcy PWSZ w Raciborzu

Dawne widoki zamków i pałaców ziemi raciborskiej 

 Oprac. G. Wawoczny

Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny 2017

Stosunki społeczne na wsiach księstw opolskiego i raciborskiego w epoce Habsburgów (XVI-XVII wiek) w świetle aktów prawnych i akt sądowych : materiały 

Oprac. R. Sękowski

Publikacja pt. Stosunki społeczne na wsiach księstw opolskiego i raciborskiego w epoce Habsburgów (XVI–XVII wiek) w świetle aktów prawnych i akt sądowych. Materiały przybliża nieznane lub mało znane i w większości niepublikowane źródła z okresu panowania Habsburgów na Śląsku. Wykorzystano w niej dwie grupy dokumentów: źródła normatywne regulujące stosunki społeczne na wsiach w XVI–XVII wieku oraz akta sądowe. Prawie wszystkie spisane zostały w języku czeskim, który był językiem urzędowym w księstwach opolskim i raciborskim. Na niniejsze opracowanie składają się: wprowadzenie do problemu i omówienie stosunków społecznych w oparciu o przedstawiony materiał źródłowy oraz teksty źródłowe w oryginale i tłumaczeniu na język polski wraz z komentarzami. Publikacja stanowi zbiór cennych informacji dla historyków, kulturoznawców, socjologów oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki, wypełniając dotychczasowe braki, a także dla wszystkich zainteresowanych przeszłością i losami dawnych mieszkańców tych ziem.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2016

Sport i turystyka jako przedmiot wielofunkcyjnych analiz we współczesnej rzeczywistości 

Red. J. Kantyka

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 2016

Publikacja wykładowcy PWSZ w Raciborzu

Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w pikę nożną

P. Grycmann, W. Szyngiera

Publikacja ta zdaniem autorów zawiera nowatorskie metody nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną. Nauczanie poszczególnych działań indywidualnych przedstawione jest w formie piramidy, zawierającej etapy stopniowego przyswajania danej czynności ruchowej, i ma cały czas na uwadze aspekt taktyczny tych działań. Etapy nauczania działań indywidualnych różnią się od siebie i są zależne od stopnia wykorzystania ich w grze. Inne etapy zawiera piramida nauczania podań i przyjęć, a inne strzałów na bramkę. Kolejne rozdziały tej książki przedstawiają działania grupowe i zespołowe w piłce nożnej. Działania grupowe w ataku i w obronie polegają na współdziałaniu dwóch-trzech zawodników, w celu tworzenia chwilowej przewagi liczebnej, w określonych strefach boiska. Działania te są bezwzględnie zależne od partnerów, którzy w sposób bezpośredni wpływają na realizację celów gry. Działania zespołowe obejmują cztery fazy gry: atakowanie, przejście z atakowania do bronienia, bronienie, przejście z bronienia do atakowania. Ważnym rozdziałem tej książki jest planowanie pracy szkoleniowej, głównie z myślą o szkoleniu dzieci i młodzieży. Autorzy zaproponowali wprowadzenie pojęć: periodyzacji technicznej, periodyzacji techniczno-taktycznej i periodyzacji taktycznej.

Paweł Grycmann 2017

Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej

 W. Sikorski

Oficyna Wydawnicza PWSZ 2014

Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły ponadgimnazjalne : trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych

Red. M. Karwowski

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 2013

Człowiek a turystyka : zarys socjologii turystyki

K. Przecławski

Książka zawiera m.in. rys historyczny turystyki, pojęcia, podziały, funkcje, przedmiot i zakres socjologii turystyki, turystyka jako czynnik przemian, turystyka a wychowanie, turystyka a młodzież, turystyka a etyka i religia.

 „Albis” 2004

Obsługa ruchu turystycznego : technik obsługi turystycznej. Cz. 1-3

M. Peć, I. Michniewicz

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu „technik obsługi turystycznej” na poziomie technikum i szkoły policealnej. W części trzeciej podręcznika omówiono przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek (m. in. przepisy prawne, szkolenia, prawa i obowiązki, metodykę pracy, przepisy bezpieczeństwa i higienę pracy oraz podobieństwa i różnice obydwu zawodów) oraz różne formy ubezpieczeń i umów turystycznych.

 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2013

Negocjacje policyjne i więzienne 

R. Poklek, M. Chojnacka

Książka zawiera teoretyczne i praktyczne podstawy działań negocjacyjnych podejmowanych w środowisku więziennym. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat stał się system negocjacji policyjnych scharakteryzowany w pierwszym rozdziale podręcznika. W dalszej części omówiono specyfikę instytucji penitencjarnej i wynikające z jej charakteru ograniczenia i możliwości podejmowania negocjacji w warunkach więziennych. Książka zawiera również rozdział traktujący o stresie zawodowym personelu więziennego oraz aktualnych trendach opieki psychologicznej w tym zakresie. Praktyczną część książki stanowią scenariusze zajęć warsztatowych rozwijających w różnym zakresie umiejętności negocjacyjne. Głównym adresatem podręcznika są funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osoby zajmujące się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych. Po książkę mogą sięgnąć również studenci kierunku bezpieczeństwo oraz resocjalizacja, a także osoby zainteresowane problematyką penitencjarną i policyjną.

Difin 2017

Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne

Red. P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska

W publikacji czytelnik znajdzie treści napisane przez psychologów, prawników, policjantów, pracowników laboratoriów kryminalistycznych, lekarzy, pedagoga i politologa. Zawarte zostały opracowania, w których przedstawiono zagadnienia dotyczące zapobiegania, wykrywania oraz udowadniania przestępstw seksualnych. Celem ich prezentacji jest zobrazowanie skali oraz charakteru działań pozostających w zainteresowaniu przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków, którzy uczestniczyli w konferencji naukowej w Poznaniu, zatytułowanej Przestępstwa seksualne.

 Difin 2016

Deutsch für Profis : język niemiecki zawodowy dla szkół ponadgimnazjalnych : branża ekonomiczna

M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietrus-Rajman

Zeszyty zawodowe „Deutsch für Profis” to: Poziom językowy A2 według ESOKJ umożliwiający posługiwanie się językiem niemieckim w typowych sytuacjach zawodowych, Równomiernie rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na komunikację, Możliwość realizacji poszczególnych tematów niezależnie od siebie, Zwarty i wygodny układ materiału zakładający pracę na jednej lekcji z dwoma sąsiadującymi stronami, Podręcznik i ćwiczenia w jednym.

Wydawnictwo LektorKlett cop. 2013

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej : zeszyt ćwiczeń

J. Badowska-Kionka 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne cop. 2013

Inżynieria powierzchni 

M. Blicharski

Na rynku brakuje opracowania dotyczącego inżynierii powierzchni, a ta książka tę lukę wypełnia. Przedstawiono w niej w sposób nowatorski i kompleksowy podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne oraz metody konstytuowania warstwy wierzchniej elementów maszyn. Książka jest adresowana do studentów inżynierii materiałowej, metalurgii, mechaniki oraz kierunków pokrewnych, na których są prowadzone wykłady z zakresu problematyki stosowania materiałów inżynierskich. Z pewnością będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się tą tematyką.

Wydawnictwo Naukowe PWN 2016

Podstawy konstrukcji maszyn : przykłady obliczeń

 R. Knosala, A. Gwiazda, A. Baier, P. Gendarz

Podręcznik obejmuje swoim zakresem merytorycznym następujące zagadnienia:
– obliczanie różnego rodzaju połączeń, w tym połączenia wciskowego, tarciowego wałka z piastą, spawanego i śrubowego
– obliczanie sprzęgła kołnierzowego
– weryfikację metodą zmęczeniową sprężyny zaworowej w silniku samochodowym
– metody doboru i obliczania łożysk ślizgowych i tocznych
– weryfikację przekładni prasowych i zębatych, w tym metody weryfikacji zazębienia oraz weryfikację zmęczeniową zębników

Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Koszarowa 17 : grafika w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Red. M. Juda, A. Romaniuk

Kolejny tom z zaplanowanej serii jubileuszowej na 60. lecie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach stanowi monografię grafiki warsztatowej. Teksty autorstwa Danuty Wróblewskie, Henryka Wańka i Tadeusza Siary wprowadzają w specyfikę szkoły grafiki w Katowicach: jako sztuki związanej z konkretnym obszarem geograficznym oraz ośrodkiem akademickim – filią ASP w Krakowie, a później samodzielną uczelnią. Wywiady z kluczowymi osobami związanymi ze środowiskiem śląskich grafików przedstawiają różne warsztaty grafiki artystycznej oraz ich związek z dydaktyką, co w rzeczywistości buduje tożsamość uczelni. Część publikacji zawierająca prezentacje poszczególnych pracowni zawiera opis ich programu oraz najlepsze realizacje studenckie. Całości dopełniają opisy sylwetek 62 twórców, na które składają się biogramy artystów oraz ich wybrane prace. Bogato ilustrowana monografia w sposób interesujący, a czasami z poczuciem humoru, prezentuje dokonania śląskich artystów.

Akademia Sztuk Pięknych 2008

Dąbrówki 9 : wokół malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 Red. J. Rykała, A. Kowalski

Publikacja prezentuje artystów malarzy związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, która powstała z przekształcenia filii ASP w Krakowie w samodzielną uczelnię. Pomimo, że filia była formalnie Wydziałem Grafiki, to wielu absolwentów wybierało inne środki wypowiedzi artystycznej. Śledząc ten proces, rozwijający się przez lata w katowickiej uczelni, biorąc pod uwagę zaskakująco dużą liczbę malarzy, absolwentów grafiki, analizując charakter tego malarstwa, można mówić o jego odrębności i specyfice w kategoriach ogólnopolskich. Cechy określające to zjawisko to przywiązanie do warsztatu, znacząca rola przekazu, uodpornienie na mody, a także (co wydaje się szczególnie interesujące) istnienie w relacji z grafiką – pisze we wstępie redaktor, prof. Jacek Rykała. Książka prezentuje tę śląską specyfikę w trzech częściach. Pierwszą stanowią wypowiedzi teoretyczno-historyczne, drugą – przedstawienie osiągnięć artystycznych wybranych twórców, trzecią – prezentacja pracowni kierunku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Można w niej znaleźć również streszczenia tekstów w języku angielskim. Publikacja jest pierwszym wydawnictwem z serii prezentującej główne kierunki kształcenia w Uczelni.

Akademia Sztuk Pięknych 2006

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej 

Red. J. Górajek-Jóźwik

W podręczniku omówiono istotę diagnozy pielęgniarskiej i jej miejsce w procesie pielęgnowania. Opisano historię klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich w kraju i na świecie. Szczególną uwagę zwrócono na dwie najbardziej znane taksonomie: Północnoamerykańskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Międzynarodową Klasyfikację Praktyki Pielęgniarskiej. Wiele miejsca poświęcono także systemom informatycznym w medycynie i opiece oraz ich znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania praktycznego pielęgniarstwa. Całość zamykają rozdziały dotyczące wymogów komunikowania się w pielęgniarstwie oraz przygotowania pielęgniarek do korzystania z dostępnych systemów klasyfikacji i kategoryzacji diagnoz pielęgniarskich.

 Wydawnictwo Lekarskie PZWL cop. 2016

Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych : podręcznik dla studentów nauk medycznych i pielęgniarskich studiów licencjackich : praca zbiorowa

Red. L. Jabłoński, I. Karwat

Epidemiologia zapewnia podstawowe narzędzia do rozpoznania sytuacji zdrowotnej i działania wszystkich działów zdrowia publicznego – ochrony sanitarnej kraju, planowania środków na leczenie i profilaktykę czy kształcenia kadr medycznych. 
Podręcznik przedstawia podstawy epidemiologii z elementami nauki o zdrowiu publicznym zalecane w większości krajów Unii Europejskiej w programie podstawowych studiów na kierunkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarskich studiów licencjackich oraz kierunków położnictwo i dietetyka kliniczna.

„Czelej” 2002

Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Red. E. Gruza

Zjawisko przestępczości zorganizowanej niestety nie jest obce naszej rzeczywistości i nadal budzi żywe zainteresowanie. Oblicze tej przestępczości zmienia się na przestrzeni lat, od bardzo zbrutalizowanych form działania w początkowym okresie transformacji ustrojowej, do form bardziej wysublimowanych, idących w kierunku przestępstw gospodarczych, ale przez to niemniej niebezpiecznych, zagrażających interesom ekonomicznym państwa i bezpieczeństwu obywateli. W przypadku terroryzmu Polska nie stała się, jak do tej pory, obiektem aktów terrorystycznych, co nie oznacza, że możemy być obojętni na to, co dzieje się na świecie. Wiążące Polskę regulacje międzynarodowe nakładają na nas określone obowiązki, determinują konieczność i cele reakcji państwa w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia. Przyjęte w naszym prawodawstwie rozwiązania, określone instrumenty prawne mają pomagać w zwalczaniu obu tych zjawisk – przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Niekiedy są to te same instrumenty, których umiejętne wykorzystanie przynosi bardzo wymierne efekty.
Inspiracją do publikacji tego opracowania była tematyka i wykłady prowadzone w ramach Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu, organizowanego od sześciu lat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentowane artykuły poruszają dwie grupy tematyczne. Pierwsza związana jest z funkcjonowaniem zorganizowanych grup przestępczych i prawnymi instrumentami służącymi do zwalczania tego typu przestępczości, druga – z szeroko rozumianym pojęciem terroryzmu. Artykuły przygotowali wybitni znawcy tych zagadnień, eksperci łączący umiejętności praktyczne z pasją naukową, pracownicy akademiccy specjalizujący się w prezentowanej tematyce, pracownicy organów ścigania i prokuratury. Połączenie w jednej monografii prac praktyków i teoretyków daje ciekawy przegląd podejścia i opinii o zagrożeniu przestępczością i możliwościami wykorzystania istniejących instrumentów prawnych, służących nie tylko do zwalczania tych zjawisk, ale także zapobiegania im w przyszłości. 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW 2010

Zwalczanie przestępczości : wybrane metody i narzędzia

 W. Mądrzejowski, S. Śnieżko, P. Majewski

Wobec narastających współczesnych zagrożeń ze strony przestępczości, konieczny jest rozwój środków, metod i nowych narzędzi, którymi mogą się posługiwać organy ścigania. Publikacja prezentuje możliwości stosowania w nowych warunkach takich metod pracy policyjnej, jak: osobowe źródła informacji, tajne operacje specjalne, wariograf, świadek koronny, kontrola operacyjna i dane teleinformatyczne, internetowe i pocztowe, biały wywiad, czyli otwarte źródła informacji. Autorzy odnoszą się do obowiązujących obecnie znacznych zmian w przepisach regulujących stosowanie narzędzi pracy operacyjnej, analizując je zgodne z literą obowiązującego prawa, ale również opierając się na własnym, długoletnim doświadczeniu w bezpośredniej walce ze zorganizowaną przestępczością. Odbiorcami publikacji są zarówno praktycy, pracownicy organów ścigania, służb operacyjnych, wymiaru sprawiedliwości, jak też studenci kierunków bezpieczeństwa.

Editions Spotkania 2017

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Dorota Dorska-Havaris

Praktyczny przewodnik, dzięki któremu każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robót pozna swoje prawa i obowiązki na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Autorka opisuje podstawowe zadania inwestora: zorganizowanie procesu budowlanego oraz wybór projektanta i wykonawcy. Informuje, w jakich sytuacjach można odstąpić od przepisów budowlanych, i wymienia obiekty, które nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawia obowiązki i zasady dotyczące etapu realizacji obiektu budowlanego, a także wyjaśnia, kiedy budowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 Presscom 2013

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

D. Dorska-Havaris

Praktyczny przewodnik, dzięki któremu każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robót pozna swoje prawa i obowiązki na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Autorka opisuje podstawowe zadania inwestora: zorganizowanie procesu budowlanego oraz wybór projektanta i wykonawcy. Informuje, w jakich sytuacjach można odstąpić od przepisów budowlanych, i wymienia obiekty, które nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawia obowiązki i zasady dotyczące etapu realizacji obiektu budowlanego, a także wyjaśnia, kiedy budowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Presscom 2013

Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi

Red. M. Wierzbowski 

W podręczniku „Postępowanie administracyjne” przedstawione zostały zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego: ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego oraz przed sądami administracyjnymi, ze wskazaniem teoretycznych podstaw określonych instytucji procesowych.

Wydawnictwo C. H. Beck 2017

Prawo bankowe

Z. Ofiarski

W czwartym wydaniu podręcznika – poszerzonym i zaktualizowanym – obok zagadnień dotyczących czynności bankowych, funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych przedstawiono również problematykę nadzoru bankowego, w tym także nadzoru skonsolidowanego oraz uzupełniającego. Zaprezentowane zostały zadania Narodowego Banku Polskiego, zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komitetu Stabilności Finansowej. Odniesiono sie również do zagrożeń wynikających z kryzysu finansowego z lat 2008-2009, prezentując zasady dokapitalizowania instytucji finansowych i ich ewentualnej rekapitalizacji. Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenna pomoc dla prawników – adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych.

Wolters Kluwer 2017