„Technological innovations and sustainability development in architecture and construction” (Innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie)

Red. J. Sokołowska-Moskwiak

Wydanie książkowe publikacji pokonferencyjnej jest zwieńczeniem dotychczasowej współpracy w ramach projektu „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko – czeskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Projekt obejmował organizację konferencji poświęconej odnawialnym źródłom zwłaszcza w zakresie architektury. Dzięki przedsięwzięciu udało się zrealizować także warsztaty dla studentów uczelni w Raciborzu i Ostrawie, a w efekcie umożliwić wymianę doświadczeń oraz wiedzy naszych i czeskich studentów. Książka pod redakcją dr Joanny Sokołowskiej – Moskwiak zatytułowana „Technological innovations and sustainability Development in architecture and construction” liczy sobie 233 strony. Monografia została wydana w języku angielskim. Na monografię składa się 20 artykułów naukowych autorów polskich i czeskich oraz streszczenie. Teksty traktują o takich kwestiach jak: efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przemyśle budowlanym, stymulatory i bariery zrównoważonego rozwoju w obszarach zurbanizowanych, technologiczne i materialne innowacje we współczesnej architekturze. Naukowcy w swoich artykułach pochylali się nad tak specjalistyczną materią jak np. analiza potencjału instalacji solarnych na obszarach miejskich na przykładzie Bydgoszczy, fotowoltaika w procesie renowacji budynków w Niemczech, a nawet straty energii spowodowane istniejącymi zabudowaniami w rodzaju balkonów. 

Jednym z wiodących partnerów był Urząd Miasta Racibórz, dla którego jest to okazja, by stworzyć warunki jeszcze szerszego zaistnienia naszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na arenie międzynarodowej. Jest to jedyna tego typu szkoła w całym regionie i stanowi zaplecze kadrowe dla firm i instytucji w całym subregionie.

Publikacja jest dostępna również w postaci dokumentu elektronicznego w formacie pdf (po kliknięciu na okładkę).

Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem

Red. H.A. Kretek, L. Karczewski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania

Red. L. Karczewski, H.A. Kretek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

 

Wybrane zagadnienia z projektowania części i zespołów maszyn

B. Wysogląd

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Determinanty sukcesu sportowego młodych piłkarzy nożnych

B. Sitko, I. Ryguła, M. Kunicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego) : działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

Red. J. Blicharz, L. Zacharko

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Pop goes the world. The linguistic picture od popular culture in Andy Warhol’s written works

A. Widota

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Zrównoważony rozwój = sustainable development : debiut naukowy 2016

 Red. J. Berezowski, H. A. Kretek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Sztuka kadrowania : Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON : zarys działalności = The Art of framing : FOTON Student Artistic Reasearch Circle : outline of activities

 G. Habrom-Rokosz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2017

Ku Bramie Morawskiej : Racibórz – Ostrawa 1945 

 Ł. Iluk

W oddawanej w ręce czytelnika pracy zostały opisane zmagania radzieckiej 38 Armii i 1 Gwardyjskiej Armii z częścią sił 1 Armii Pancernej Wehrmachtu na południowym Śląsku i północnych Morawach w ostatnich dniach marca i kwietniu 1945 roku w ramach ofensywy zwanej Operacją Ostrawsko-Morawską. Powodzenie operacji dawało Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej poza opanowaniem najbardziej uprzemysłowionego regionu Czechosłowacji także szanse na odcięcie wojsk III Rzeszy w Beskidach oraz na Słowacji. Gdy w międzyczasie w najlepsze trwał militarny wyścig do stolicy III Rzeszy, Hitler posyłał swoje wojska setki kilometrów na wschód od Berlina na odcinek frontu między Raciborzem, Opawą a Ostrawą a w opinii wielu historyków działania wojenne na pograniczu Śląska i Moraw były jednymi z najbardziej zaciętych i krwawych podczas II wojny światowej. W niemieckiej Kwaterze Głównej wiedziano bowiem doskonale, że dzięki utrzymaniu linii frontu na linii Sudetów i Beskidów w dalszym ciągu będzie możliwe okupowanie Czechosłowacji i Austrii. Wobec powyższego gra toczyła się o bardzo wysoką stawkę i obie strony zdawały sobie z tego sprawę. Aby tę rozgrywkę wygrać, należało mieć w swoich rękach Bramę Morawską.

 Archiwum-System 2018

 Wielka Wojna, mały region : pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej : szkice i studia

 Red. B Link, S. Rosenbaum, J. Tofilska

Czy pierwsza wojna światowa, której stulecie wybuchu przypadło w minionym roku, jest w naszym regionie wydarzeniem tak ważnym, jak w innych częściach Europy? W Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech zwana ‘Wielką Wojną’, traktowana jest jako ‘prakatastrofa XX wieku’, by przywołać określenie George’a Kennana. Nie tylko, że przyniosła ogromne zniszczenia, głównie w zachodniej Francji, miliony zabitych i rannych, ale także otwarła drogę do narodzin totalitaryzmów: bolszewizmu i faszyzmu. Jednak w Europie Środkowej, w tym w Polsce, pamięta się wojnę nieco inaczej. Choć ziemie polskie uległy zniszczeniom niemal porównywalnym z francuskimi, to jednak pamięć o walkach przysłoniło odzyskanie niepodległości w 1918 r., będące wszak skutkiem wojny. Dopiero dziś obserwujemy, głównie w Małopolsce z jej cmentarzami wojennymi z lat 1914–1918, ożywienie pamięci i refleksji nad Wielką Wojną także w wymiarze regionalnym, z nawiązaniem do pamięci innych społeczności, w tym zachodnioeuropejskich.

Instytut Śląski 2014

Ślązacy w świecie

 J. Cofałka

Jan Cofałka obdarowuje nas barwnymi portretami słynnych Ślązaków, którzy zdobyli sławę nie tylko w Polsce, m.in.: Piotra Beczały, Ewy Demarczyk, Juliusza Grządzieli, o. Leopolda Moczygemby, rodu Lipowczanów, Adama Makowicza, rodu Olszaków, o. Edmunda Szeligi, Floriana Śmieji, Ernesta Wilimowskiego i Krystiana Zimermana. Wiele się dowiadujemy o śląskim rodowodzie tych muzyków, księży, społeczników, naukowców i sportowców, o ich rodzinnych losach, emigracji i związkach ze śląską ojczyzną. Pytanie, jakie zadałem sobie po przeczytaniu tej książki – czy jest region, który dałby Polsce tyle wspaniałych talentów i osobowości? Jakże często przy tym rozsławiający nas w świecie.I to w różnych dziedzinach, od sportu po muzykę. Byłbym skłonny sądzić, że nie ma. Przynajmniej jeśli chodzi o ostatnie stulecie.
Wiesław Myśliwski

Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015

Sport i turystyka jako przedmiot wielofunkcyjnych analiz we współczesnej rzeczywistości 

Red. J. Kantyka

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 2016

Publikacja wykładowcy PWSZ w Raciborzu

Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w pikę nożną

P. Grycmann, W. Szyngiera

Publikacja ta zdaniem autorów zawiera nowatorskie metody nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną. Nauczanie poszczególnych działań indywidualnych przedstawione jest w formie piramidy, zawierającej etapy stopniowego przyswajania danej czynności ruchowej, i ma cały czas na uwadze aspekt taktyczny tych działań. Etapy nauczania działań indywidualnych różnią się od siebie i są zależne od stopnia wykorzystania ich w grze. Inne etapy zawiera piramida nauczania podań i przyjęć, a inne strzałów na bramkę. Kolejne rozdziały tej książki przedstawiają działania grupowe i zespołowe w piłce nożnej. Działania grupowe w ataku i w obronie polegają na współdziałaniu dwóch-trzech zawodników, w celu tworzenia chwilowej przewagi liczebnej, w określonych strefach boiska. Działania te są bezwzględnie zależne od partnerów, którzy w sposób bezpośredni wpływają na realizację celów gry. Działania zespołowe obejmują cztery fazy gry: atakowanie, przejście z atakowania do bronienia, bronienie, przejście z bronienia do atakowania. Ważnym rozdziałem tej książki jest planowanie pracy szkoleniowej, głównie z myślą o szkoleniu dzieci i młodzieży. Autorzy zaproponowali wprowadzenie pojęć: periodyzacji technicznej, periodyzacji techniczno-taktycznej i periodyzacji taktycznej.

Paweł Grycmann 2017

Kocham przedszkole : program wychowania przedszkolnego

 M. A. Peskot, A Staszewska-Mieszek

Kocham przedszkole to program nauczania, który podkreśla ważną rolę nauczyciela-towarzysza dziecka, nauczyciela, którego zadaniem jest inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe podopiecznych. Program opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3-6 lat. Program Kocham przedszkole to: Gotowe rozwiązania – poznaj sposoby realizacji celów zawartych w nowej podstawie programowej,Praktyczne informacje – wykorzystaj program do organizowania zajęć, planowania treści i oceny efektów kształcenia dzieci, Nowoczesna koncepcja – zastosuj konstruktywistyczne podejście, zorientowane na dziecko i jego najbliższą strefę rozwoju.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2017

Trampolina : program wychowania przedszkolnego 

M. Janiak, K. Witerska

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej. Zawiera szczegółowe osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, treści rozwijające zainteresowania współczesnych przedszkolaków, opis diagnozowania rozwoju oraz możliwości indywidualizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu.

PWN Wydawnictwo Szkolne 2017

Człowiek a turystyka : zarys socjologii turystyki

K. Przecławski

Książka zawiera m.in. rys historyczny turystyki, pojęcia, podziały, funkcje, przedmiot i zakres socjologii turystyki, turystyka jako czynnik przemian, turystyka a wychowanie, turystyka a młodzież, turystyka a etyka i religia.

 „Albis” 2004

Obsługa ruchu turystycznego : technik obsługi turystycznej. Cz. 1-3

M. Peć, I. Michniewicz

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu „technik obsługi turystycznej” na poziomie technikum i szkoły policealnej. W części trzeciej podręcznika omówiono przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek (m. in. przepisy prawne, szkolenia, prawa i obowiązki, metodykę pracy, przepisy bezpieczeństwa i higienę pracy oraz podobieństwa i różnice obydwu zawodów) oraz różne formy ubezpieczeń i umów turystycznych.

 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2013

Kryminalistyka : zarys wykładu

 T. Hanausek

Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów badawczych niezbędnych w zakresie przedmiotu, systemowo uporządkowanych i użytecznych z punktu widzenia pojmowanej sensu largo wiedzy prawniczej.

Wolters Kluwer Polska 2009

Kryminalistyka : przewodnik 

Red. D. Wilk

Niniejszy przewodnik po kryminalistyce zawiera przegląd podstawowych zagadnień z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Tak krótka publikacja nie mogła i jednocześnie nie miała na celu poruszyć wszystkich zagadnień związanych z kryminalistyką. Autorzy pracy – osoby związane z Katedrą Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – starali się przedstawić w formie przejrzystej i intuicyjnej dla czytelnika, a zarazem skondensowanej i nowoczesnej, najważniejsze elementy kryminalistyki, które są niezbędne dla zrozumienia współczesnego przebiegu procesu karnego, a w szczególności postępowania dowodowego oraz działań skierowanych na zwalczanie przestępczości.

  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2013

Prawo karne

L. Gardocki

W dwudziestym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego, dotyczące części ogólnej, jak i szczególnej. W podręczniku ,,Prawo karne” w części ogólnej omówiono kwestie związane z: zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarczemu.

Wydawnictwo C. H. Beck 2017

English in science and technology = Angielski w naukach ścisłych i technicznych 

P. Domański, A. Domański

Znakomite kompendium fachowego języka angielskiego dla przedstawicieli nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Bezcenna pomoc w samodzielnym opanowaniu umiejętności czytania, tłumaczenia oraz poprawnego pisania i wygłaszania tekstów naukowo-technicznych w języku angielskim.Znajdziecie w niej: prawa i definicje naukowe, przykłady pisania publikacji naukowej, opisy patentów, słownictwo i zwroty pomocne w komunikacji w trakcie konferencji, przykłady opisu eksperymentu i analizy wyników badań.

Wydawnictwo Poltext cop. 2017

Wiersze i pieśni

J. von Eichendorff

Obszerna prezentacja romantycznego poety, urodzonego w Łubowicach koło Raciborza, zmarłego w Nysie, w przekładach i w opracowaniu prof. Andrzeja Lama, ilustrowana grafikami z XIX i początku XX wieku. Wyróżniona w konkursie Programu Wydawniczego Wrocławia, miasta, które uczciło poetę pomnikiem przedstawiającym go jako wędrowca.

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2017

 Podstawy wytrzymałości materiałów

Z. L. Kowalewski

W podręczniku przedstawiono wiadomości dotyczące zagadnień z wytrzymałości materiałów, ujęte w trzynastu rozdziałach. Wiele uwagi poświęcono omówieniu podstawowych pojęć oraz analizie przypadków obciążeń – zarówno prostych, jak i złożonych. W stosunku do pierwszego wydania skryptu materiał uzupełniono o zagadnienia związane ze zmęczeniem. Dołączono także obszerny dodatek, w którym zamieszczono rozwiązania kilkunastu zadań dla układów belkowych i ramowych w celu lepszej prezentacji i szybszego opanowania metodyki określania sił przekrojowych. Podręcznik może być wykorzystywany na wszystkich wydziałach mechanicznych uczelni technicznych.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2010

Zarys wytrzymałości materiałów : z przykładami obliczeń

 Red. W. Biały

Wytrzymałość materiałów jest dziedziną wiedzy inżynieryjskiej, częścią mechaniki technicznej, zajmującą się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.
Głównym zamierzeniem autorów jest nauczyć studentów umiejętności logicznego rozumowania przy opanowaniu nowych zagadnień w oparciu o podstawowe zasady, prawa, twierdzenia i założenia wytrzymałości materiałów. Wytrzymałość materiałów jako część mechaniki technicznej jest nie tylko podstawową dyscypliną nauki dla studentów wyższych uczelni technicznych, ale w swej istocie jednym z najwspanialszych osiągnięć umysłu ludzkiego, świadectwem jego rozwoju, wciąż twórczym.

Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego 2007

Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów

 J. Grabowski, A. Iwanczewska

Opracowanie zawiera ponad 200 zadań, których większość jest zamieszczona wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami. W pierwszym zadaniu każdego rozdziału starano się podać podstawowe wzory z ich objaśnieniami. W zbiorze obszernie potraktowano statykę układów prętów statycznie wyznaczalnych oraz zagadnienia dotyczące wytrzymałości i stateczności prętów cienkościennych o przekroju otwartym.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2012

Koszarowa 17 : grafika w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Red. M. Juda, A. Romaniuk

Kolejny tom z zaplanowanej serii jubileuszowej na 60. lecie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach stanowi monografię grafiki warsztatowej. Teksty autorstwa Danuty Wróblewskie, Henryka Wańka i Tadeusza Siary wprowadzają w specyfikę szkoły grafiki w Katowicach: jako sztuki związanej z konkretnym obszarem geograficznym oraz ośrodkiem akademickim – filią ASP w Krakowie, a później samodzielną uczelnią. Wywiady z kluczowymi osobami związanymi ze środowiskiem śląskich grafików przedstawiają różne warsztaty grafiki artystycznej oraz ich związek z dydaktyką, co w rzeczywistości buduje tożsamość uczelni. Część publikacji zawierająca prezentacje poszczególnych pracowni zawiera opis ich programu oraz najlepsze realizacje studenckie. Całości dopełniają opisy sylwetek 62 twórców, na które składają się biogramy artystów oraz ich wybrane prace. Bogato ilustrowana monografia w sposób interesujący, a czasami z poczuciem humoru, prezentuje dokonania śląskich artystów.

Akademia Sztuk Pięknych 2008

Dąbrówki 9 : wokół malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 Red. J. Rykała, A. Kowalski

Publikacja prezentuje artystów malarzy związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, która powstała z przekształcenia filii ASP w Krakowie w samodzielną uczelnię. Pomimo, że filia była formalnie Wydziałem Grafiki, to wielu absolwentów wybierało inne środki wypowiedzi artystycznej. Śledząc ten proces, rozwijający się przez lata w katowickiej uczelni, biorąc pod uwagę zaskakująco dużą liczbę malarzy, absolwentów grafiki, analizując charakter tego malarstwa, można mówić o jego odrębności i specyfice w kategoriach ogólnopolskich. Cechy określające to zjawisko to przywiązanie do warsztatu, znacząca rola przekazu, uodpornienie na mody, a także (co wydaje się szczególnie interesujące) istnienie w relacji z grafiką – pisze we wstępie redaktor, prof. Jacek Rykała. Książka prezentuje tę śląską specyfikę w trzech częściach. Pierwszą stanowią wypowiedzi teoretyczno-historyczne, drugą – przedstawienie osiągnięć artystycznych wybranych twórców, trzecią – prezentacja pracowni kierunku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Można w niej znaleźć również streszczenia tekstów w języku angielskim. Publikacja jest pierwszym wydawnictwem z serii prezentującej główne kierunki kształcenia w Uczelni.

Akademia Sztuk Pięknych 2006

Chirurgia : repetytorium

W. Noszczyk

W książce omówiono podstawy chirurgii z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zmian, które ostatnio nastąpiły. Ogromnym jej walorem – poza bardzo czytelnym układem – są ilustracje, które w prosty sposób pomagają opanować materiał.

 Wydawnictwo Lekarskie PZWL cop. 2017

Rodzina, zdrowie, choroba : koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego

Z. Kawczyńska-Butrym

Pielęgniarka rodzinna realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami w ich miejscu zamieszkania. To ona pielęgnuje, wpaja zasady profilaktyki, uczy jak dbać o chorych i niepełnosprawnych. Książka ta jest poświęcona teoretycznym i praktycznym problemom pielęgniarstwa rodzinnego. Znaleźć tu można usystematyzowaną wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej polskich rodzin, początków pielęgniarstwa środowiskowego i jego związków z rodziną, modeli współpracy z rodziną, zadań pielęgniarki, a także definicje zdrowia oraz prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego.

„Czelej” 2001

Interna Szczeklika : mały podręcznik 2017/18

Red. P. Gajewski

Prezentujemy kolejne, ósme kieszonkowe wydanie najpopularniejszego wśród lekarzy i studentów podręcznika interny. 
Interna Szczeklika jest oparta na zasadach EBM (evidence-based medicine), co oznacza, że wszystkie informacje na temat diagnostyki, leczenia i prewencji chorób odzwierciedlają aktualne i wiarygodne dane naukowe oraz wytyczne postępowania.

Polski Instytut Evidence Based Medicine cop. 2017

Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa : praca zbiorowa

Red. S. Kamosiński, T. Kuczur, J. Laskowska

Dyskusja o prawnych i gospodarczych podstawach bezpieczeństwa państwa jest ciągłym wielopłaszczyznowym, złożonym procesem, który postrzegać należy w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Jest ona uzasadniona tym, że zmiany jakie dokonują się w otoczeniu prawnym i gospodarczym, postępują w dzisiejszym świecie bardzo szybko. Ich tempo może wywoływać poczucie subiektywnego zagrożenia, jakie odczuwają jednostki i określone grupy społeczne. Z tego powodu dobro nadrzędne, jakim jest bezpieczeństwo państwa i polityka bezpieczeństwa, stały się przedmiotem studiów, które zaprezentowano w niniejszej publikacji.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2015

Bezpieczeństwo informacyjne : nowe wyzwania

 K. Liderman

Książka skierowana jest do wszystkich specjalistów zajmujących się, z racji wykonywanego zawodu, bezpieczeństwem informacyjnym, a także studentów takich specjalności jak: bezpieczeństwo komputerów, bezpieczeństwo sieci i systemów, czy inżynieria bezpieczeństwa oraz studiujących na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo narodowe czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Publikację można czytać, w zależności od potrzeb, wybranymi rozdziałami – każdy z nich stanowi zamkniętą całość, zakończoną spisem cytowanej lub pomocnej literatury. Czytelnik, po zakończonej lekturze, otrzyma spójną wiedzę na temat bezpieczeństwa informacyjnego.

Wydaw. Naukowe PWN 2017

Zbrodnie prawie doskonałe : policyjne archiwum X

I. Michalewicz

Lubisz czytać kryminały? To tak jak jeden z policjantów z Archiwum X. W nich prawda zawsze wychodzi na jaw, policjanci wygrywają, a sprawiedliwości staje się zadość. Ale w prawdziwym życiu nie zawsze tak bywa. Krakowska sprawa „skóry”, bestialskie morderstwo premiera Jaroszewicza, dziwne „samobójstwo” młodej dziewczyny w Łodzi – te i inne sprawy łączy jedno: ofiarom w brutalny sposób odebrano życie, a sprawcy długo pozostawali lub nadal pozostają nieuchwytni. Gdy działania policji, prokuratury i sądów zawodzą, policjanci z Archiwum X, tajnych zespołów do spraw niewykrytych zabójstw, są dla rodzin ofiar ostatnią nadzieją.

Znak 2018

Problemy współczesnej architektury i budownictwa : materiały II krajowej konferencji ARCHBUD 2009, Zakopane, 8-11 września 2009 : praca zbiorowa

Red. J. Misiak, W. Dornowski

Bel Studio 2009

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

D. Dorska-Havaris

Praktyczny przewodnik, dzięki któremu każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robót pozna swoje prawa i obowiązki na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Autorka opisuje podstawowe zadania inwestora: zorganizowanie procesu budowlanego oraz wybór projektanta i wykonawcy. Informuje, w jakich sytuacjach można odstąpić od przepisów budowlanych, i wymienia obiekty, które nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawia obowiązki i zasady dotyczące etapu realizacji obiektu budowlanego, a także wyjaśnia, kiedy budowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Presscom 2013

Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne

Red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski

Omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze.

Wolters Kluwer Polska 2017

Zobowiązania – część ogólna 

Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak

Podręcznik „Zobowiązania – cześć szczegółowa” jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, „Zobowiązania – cześć ogólna”, wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań. W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, ze wskazaniem poglądów piśmiennictwa i judykatury.

Wydawnictwo C. H. Beck 2017

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji 

 Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji.
Zaprezentowano również tak istotne zagadnienia, jak rozpoczynający się proces występowania Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) czy coraz częściej pojawiające się rozbieżności dotyczące samych fundamentów procesu integracji europejskiej – katalogu wspólnej aksjologii, w tym przestrzegania zasady praworządności.

Wolters Kluwer 2017